Nói dối tiếng Trung và cách sử dụng từ nói dối

22/01/2018 15:20
Nói dối tiếng Trung là 说谎 Shuōhuǎng, âm bồi là suô hoảng, âm Hán Việt là thuyết hoang nghĩa là nói lời hoang đường

nói dối tiếng trung

Nói dối trong tiếng Trung

Nói dối tiếng Trung là 说谎 / Shuōhuǎng/, (âm bồi là suô hoảng). 

Từ này có âm Hán Việt là Thuyết Hoang, đây là động từ, trong đó có 说 /Shuō/ âm Hán Việt là Thuyết có nghĩa là nói. 谎 /huǎng/ âm Hán Việt là hoang (trong hoang đường), chỉ nghĩa nói láo, nói dối.

Hai chữ 说谎 /Shuōhuǎng/ đều có bộ ngôn 讠 để chỉ hoạt động liên quan tới lời nói.

Chữ 谎 là dạng chữ hài thanh, có bộ ngôn 讠để chỉ nghĩa liên quan tới hoạt động lời nói, còn chữ 荒 /huāng/ lấy âm đọc cho chữ này.

Từ nói dối trong tiếng Trung ngoài cách nói là 说谎 / Shuōhuǎng/, chúng ta còn có thể nói là 撒谎 /Sāhuǎng/, 打谎 /Dǎ huǎng/, 扯谎 /Chěhuǎng/

Một số mẫu câu có chứa từ nói dối trong tiếng Trung:

你老实说, 不要说谎。
Nǐ lǎoshí shuō, bùyào shuōhuǎng
Bạn nói thật đi, đừng nói dối nữa.

我们要教育孩子不扯谎
Wǒmen yào jiàoyù háizi bù chěhuǎng
Chúng ta cần dạy trẻ con không được nói dối

她经常撒谎, 不要相信她
tā jīngcháng sāhuǎng, bùyào xiāngxìn tā
Cô ta thường xuyên nói dối, đừng tin cô ta.

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương