Tiếng Trung bồi bài 25: Bạn mặc cỡ bao nhiêu

14/11/2015 17:20
Cách hỏi về kích cỡ quần áo, giày dép người mua hàng muốn mua

Học tiếng Trung bồi bài 25 qua tình huống giao tiếp hỏi về kích cỡ quần áo, giày dép mà người mua hàng muốn mua. 

Mua bán quần áo

Tôi không mua được cỡ giày

 

BÀI 25: BẠN MẶC CỠ SỐ MẤY?

 

 

A: 你穿多大的?
nǐ chuān duō dà de?
Nỉ choan tua ta tợ?
Bạn mặc cỡ bao nhiêu?

 

B: 46的。
sìshí liù de.
Sư sứ liêu tợ.
Cỡ 46.
    
A: 没有。
méiyǒu.
Mấy dẩu.
Chúng tôi không có.
    
B: 那算了。
nà suànle.
Na soan lơ.
Thôi bỏ đi.
        

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

 

1.你    nǐ    Nỉ: bạn
2.穿    chuān    choan: mặc
3.多大    duō dà    Tua ta: to bao nhiêu
4.46    sìshí liù    Sư sứ liêu: 46
5.没有    méiyǒu    Mấy dẩu: không có
6.那    nà    na: vậy thì
7.算了    suànle    Soan lơ: bỏ đi


TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.有    yǒu    Dẩu: có
2.大    dà    ta: lớn
3.小    xiǎo    Xẻo: nhỏ
4.买    mǎi    Mải: mua
5.鞋子    xiézi    Xiế chự: đôi giày
6.鞋店    xiédiàn    Xiế ten: của hàng giày

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương