Từ vựng chủ đề về khai thác mỏ

06/09/2016 17:00
 
 
I. Thăm dò và khai thác: 勘探与采矿 Kāntàn yǔ cǎikuàng
1. Tổng điều tra: 普查 pǔchá
2. Điều tra: 查勘 chákān
3. Tham dò dưới lòng đất: 地下勘探 dìxià kāntàn
4. Tham dò địa chất: 地质勘探 dìzhí kāntàn
5. Đội thăm dò địa chất: 地质勘探队 dìzhí kāntàn duì
6. Cấu tạo dưới lòng đất: 地下构造 dìxià gòuzào
7. Trữ lượng được xác định: 探明储量 tàn míng chúliàng
8. Trữ lượng tiềm tàng: 远景储量 yuǎnjǐng chúliàng
9. Vỉa quặng: 储集层 chú jí céng
10. Trữ lượng có thể khai thác: 可采储量 kě cǎi chúliàng
11. Sự khí hóa: 气化 qì huà
12. Khí sulphur: 硫分 liú fēn
13. Lượng tro, muội: 灰分 huīfèn
14. Lượng carbon: 炭分 tàn fēn
15. Lượng nước: 水分 shuǐfèn
16. Lượng bốc hơi: 挥发分 huīfā fēn
17. Giá trị tỏa nhiệt: 热值 rè zhí
18. Khí mêtan: 沼气 zhǎoqì
19. Nổ khí mêtan: 沼气爆炸 zhǎoqì bàozhà
20. Thuốc nổ: 炸药 zhàyào
21. Nổ tung: 爆破 bàopò
22. Phá vụn: 破碎 pòsuì
23. Xay vụn: 磨碎 mó suì
24. Mêtan: 甲烷 jiǎwán
25. Lỗ, hố: 坑 kēng
26. Hầm ngầm: 坑道 kēngdào
27. Đường hầm ngầm: 平巷 píng xiàng
28. Đường vào: 平峒 píng dòng
29. Mỏ: 矿 kuàng
30. Quặng: 矿石 kuàngshí
31. Khoáng sản: 矿物 kuàngwù
32. Quặng sắt: 铁矿石 tiě kuàngshí
33. Mỏ lộ thiên: 露天矿 lùtiān kuàng
34. Mỏ dưới đáy biển: 海底矿 hǎidǐ kuàng
35. Mặt bằng làm việc: 工作面 gōngzuò miàn
36. Khu vực mỏ họat động: 矿内工作区 kuàng nèi gōngzuò qū
37. Miệng giếng: 井口 jǐngkǒu
38. Đáy giếng: 井底 jǐng dǐ
39. Bãi xe dưới đáy giếng: 井底车场 jǐng dǐ chēchǎng
40. Thành giếng xây: 砌井壁 qì jǐng bì
41. Giếng gió: 风井 fēng jǐng
42. Giếng chủ: 主井 zhǔ jǐng
43. Giếng phụ: 副井 fù jǐng
44. Giếng đứng: 立井 lìjǐng
45. Giếng nghiêng: 斜井 xié jǐng
46. Giếng tháo nước: 排水井 páishuǐ jǐng
47. Tháo nước: 排水 páishuǐ
48. Mỏ khai thác bằng giếng đứng: 竖井开采矿 shùjǐng kāicǎikuàng
49. Mỏ khai thác ngầm: 地下开采矿 dìxià kāicǎikuàng
50. Khai thác ngầm: 地下开采 dìxià kāicǎi
51. Phương pháp khai thác ngầm: 地下开采法 dìxià kāicǎi fǎ
52. Phương pháp khai thác phân vỉa: 分层开采法 fēn céng kāicǎi fǎ
53. Phương pháp khai thác thủy lực: 水力开采法 shuǐlì kāicǎi fǎ
54. Phương pháp đào nóc: 顶部掘进法 dǐngbù juéjìn fǎ
55. Phương pháp nổ rỗng ruột: 空心爆炸法 kōngxīn bàozhà fǎ
56. Giếng ngầm: 暗井 àn jǐng
57. Thông gió ở giếng khai thác: 矿井通风 kuàngjǐng tōngfēng
58. Báo hỏng ở giếng khai thác: 矿井报废 kuàng jǐng bàofèi
59. Tổn thất trong khai thác: 开采损失 kāicǎi sǔnshī
60. Khai thác lại: 回采 huícǎi
61. Tỉ lệ khai thác lại: 回采率 huícǎi lǜ
62. Bãi khai thác: 采场 cǎi chǎng
63. Khai thác quặng: 采矿 cǎi kuàng
64. Khai mỏ: 开矿 kāikuàng
65. Khai thác quặng bằng thủy lực: 水力采矿 shuǐlì cǎi kuàng
66. Mỏ kim loại: 金属矿 jīnshǔ kuàng
67. Quặng giàu: 富矿石 fù kuàngshí
68. Quặng nghèo: 贫矿石 pín kuàngshí
69. Thợ mỏ, công nhân mỏ: 矿工 kuànggōng
70. Bùn đặc: 矿泥 kuàng ní
71. Bột quặng: 矿浆 kuàngjiāng
72. Hầm mỏ: 矿体 kuàng tǐ
73. Khoáng sản: 矿产 kuàngchǎn
74. Chất thải: 矿渣 kuàngzhā
75. Cục cặn (sỉ): 矿渣石 kuàngzhā shí
76. Xi măng cặn: 矿渣水泥 kuàngzhā shuǐní
77. Khoa học về mỏ: 矿相学 kuàng xiàng xué
78. Khoáng vật học: 矿物学 kuàngwù xué
79. Hóa học khoáng vật: 矿物化学 kuàngwù huàxué
80. Mạch hầm mỏ: 矿脉 kuàngmài
81. Đỉnh mạch hầm mỏ: 矿脉顶 kuàngmài dǐng
82. Bùn hầm mỏ: 矿泥水 kuàng níshuǐ
83. Nhiệt độ trên mỏ: 矿山温度 kuàngshān wēndù
84. Tuổi thọ của mỏ: 矿山寿命 kuàngshān shòumìng
85. Sự cố ở mỏ: 矿山事故 kuàngshān shìgù
86. Tàu chở quặng: 矿石船 kuàngshí chuán
87. Phối liệu của quặng: 矿石配料 kuàngshí pèiliào
88. Hàm lượng sắt của quặng: 矿石含铁量 kuàng shí hán tiě liàng
89. Sơ đồ vỉa quặng: 矿层图 kuàngcéng tú
90. Hướng vỉa quặng: 矿层方向 kuàngcéng fāngxiàng
91. Hướng đi của vỉa quặng: 矿层走向 kuàngcéng zǒuxiàng
92. Vỉa quặng nghiêng lệch: 矿层倾斜 kuàngcéng qīngxié
93. Sự phân bố vỉa quặng: 矿层分布 kuàngcéng fēnbù
94. Độ dày của vỉa quặng: 矿层厚度 kuàngcéng hòudù
95. Tuyển quặng: 选矿 xuǎnkuàng
96. Nhà máy tuyển quặng: 选矿厂 xuǎnkuàngchǎng
97. Nhà máy nung kết: 烧结厂 shāojié chǎng
98. Nhà máy tuyển quặng bằng nam châm: 磁选厂 cí xuǎn chǎng
99. Tuyển kỹ: 精选 jīng xuǎn
100. Rửa sạch để chọn: 洗选 xǐ xuǎn
101. Sàng giần để chọn: 筛选 shāixuǎn
102. Tuyển lọc sơ bộ: 粗浮选 cū fú xuǎn
103. Phương pháp tuyển quặng bằng sức hút của từ: 磁力选矿法 cílì xuǎnkuàng fǎ
104. Phương pháp tuyển quặng bằng nam chân ướt: 湿法磁选法 shī fǎ cí xuǎn fǎ
105. Phương pháp tuyển quặng trôi nổi: 浮游选矿法 fúyóu xuǎnkuàng fǎ
106. Phương pháp tuyển quặng bằng tĩnh điện: 静电选矿法 jìngdiàn xuǎnkuàng fǎ
107. Phương pháp tuyển quặng bằng trọng lực: 重力选矿法 zhònglì xuǎnkuàng fǎ
108. Niên hạn sử dụng: 使用年限 shǐyòng niánxiàn
109. Thu hồi cột chống hầm: 回柱 huí zhù
110. Cột chống: 支柱 zhīzhù
111. Giá đỡ: 支架 zhījià
112. Cột chống bằng kim loại: 金属支柱 jīnshǔ zhī zhù
113. Hạ nóc: 放顶 fàng dǐng
114. Nóc vỉa: 顶板 dǐngbǎn
115. Nóc vỉa sụt xuống: 顶板陷落 dǐngbǎn xiànluò
116. Quản lí nóc vỉa: 顶板管理 dǐngbǎn guǎnlǐ
117. Đổ sụp: 塌落 tā luò
118. Sụp hầm mỏ: 冒顶 màodǐng
119. Khu vực sập hầm mỏ: 冒顶区 màodǐng qū
120. Sự cố sập hầm mỏ: 冒顶事故 màodǐng shìgù
121. Nâng lên: 提升 tíshēng
122. Khoét lỗ: 打眼 dǎyǎn
123. Cắt: 割进 gē jìn
124. Đào hầm lò: 掘进 juéjìn
125. Hiệu suất đào hầm lò: 掘进效率 juéjìn xiàolǜ
126. Máy đào đất: 掘土机 jué tǔ jī
127. Máy đào hầm: 掘进机 juéjìn jī
128. Khai thác: 开拓 kāità
129. Đường hầm khai thác: 开拓巷道 kāità hàngdào
130. Khu mỏ khai thác: 开拓矿区 kāità kuàngqū
131. Vận chuyển theo đường hầm: 大巷运输 dà xiàng yùnshū
132. Đường cáp trên không: 架空索道 jiàkōng suǒdào
133. Xe ô tô mỏ: 矿车 kuàng chē
134. Ròng rọc: 绞车 jiǎochē
135. Xe chạy điện: 电机车 diànjīchē
136. Xe chạy pin: 电池机车 diànchí jī chē
137. Cần cẩu động lực: 动力吊车 dònglì diàochē
138. Xẻng động lực: 动力铲 dònglì chǎn
139. Máy khoan lỗ: 钻孔机 zuǎn kǒng jī
140. Máy cẩu: 卷扬机 juǎnyángjī
141. Máy khoan lỗ: 钻眼机 zuān yǎn jī
142. Máy đục đá: 凿石机 záo shí jī
143. Máy xếp chuyển tự động: 自动装载机 zìdòng zhuāngzǎi jī
144. Máy vận chuyển băng chuyền: 皮带运输机 pídài yùnshūjī
145. Máy đào kiểu tiến bước: 迈步式挖掘机 màibù shì wājué jī
146. Máy đào kiểu bánh xích: 履带式挖掘机 lǚdài shì wājué jī
147. Súng bắn nước khai thác than: 水采水枪 shuǐ cǎi shuǐqiāng
148. Miệng phun của súng bắn nước: 水枪喷嘴 shuǐqiāng pēnzuǐ
149. Chiếu sáng: 照明 zhàomíng
150. Đèn mỏ: 矿灯 kuàngdēng
151. Máy phối liệu: 配料器 pèiliào qì
152. Tính toán phối liệu: 配料计算 pèiliào jìsuàn
153. Thông gió: 通风 tōngfēng
154. Ống thông gió chung: 通风总管 tōngfēng zǒngguǎn
155. Hệ thống thông gió: 通风系统 tōngfēng xìtǒng
156. Thùng đựng: 箕斗 jī dǒu
157. Cái cuốc: 镐 gǎo
158. Cuốc hơi: 风镐 fēng gǎo
159. Khoan hơi: 风钻 fēngzuàn
160. Khoan điện: 电钻 diànzuàn
 

Địa chỉ: Số 12, ngõ93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy Hà Nội

Emailtiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương