Từ vựng các môn thể thao khác

29/09/2016 17:00
TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ CÁC MÔN THỂ THAO KHÁC:
 
Bóng bầu dục: 橄榄球 gǎnlǎnqiú
1. Sân chơi bóng bầu dục: 橄榄球场 gǎnlǎnqiúchǎng
2. Quả bóng bầu dục: 橄榄球 gǎnlǎnqiú
3. Cầu môn: 球门 qiúmén
4. Cột cầu môn: 球门柱 qiúmén zhù
5. Xà ngang cầu môn: 球门横木 qiúmén héngmù
6. Đường cầu môn: 球门线 qiúmén xiàn
7. Vùng được điểm sau cầu môn: 球门后得分区 qiúmén hòu défēn qū
8. Đường biên: 边线 biānxiàn
9. Trung tuyến: 中线 zhōngxiàn
10. Đuờng 25 yard: 码线 mǎ xiàn
11. Đuờng 10 yard: 码线 mǎ xiàn
12. Tiêu điểm: 标点 biāodiǎn
13. Tiền vệ: 前卫 qiánwèi
14. Hậu vệ: 后卫 hòuwèi
15. Hậu vệ tấn công: 进攻后卫 jìngōng hòuwèi
16. Tiền vệ ¼ sân: 四分卫 sì fēn wèi
17. Trung vệ: 中卫 zhōngwèi
18. Ở chính giữa, chính phong: 正锋 zhèng fēng
19. Tiền vệ tranh bóng: 争球前卫 zhēng qiú qiánwèi
20. Tiền vệ cánh gà ngoài: 外侧前卫 wàicè qiánwèi
21. Mũ bảo hiểm: 头盔 tóukuī
22. Mặt nạ: 护面罩 hù miànzhào
23. Giáp che vai: 护肩 hù jiān
24. Giáp che gối: 护膝 hùxī
25. Phát bóng: 开球 kāi qiú
26. Cắt bóng: 截球 jié qiú
27. Chuyền giả vờ: 诈传 zhà chuán
28. Tranh bóng dày đặc: 密集争球 mìjí zhēng qiú
29. Né tránh: 躲闪 duǒshǎn
30. Việt vị: 越位 yuèwèi
31. Bóng phạt: 罚球 fáqiú
32. Ép bóng chạm đất: 压球触地 yā qiú chù dì
33. Trực tiếp chạm đất: 直接触地 zhí jiēchù dì
 
Môn cầu lông: 羽毛球 yǔmáoqiú
1. Cầu lông: 羽毛球 yǔmáoqiú
2. Vợt cầu lông: 羽毛球拍 yǔmáoqiú pāi
3. Lưới cầu lông: 羽毛球网 yǔmáoqiú wǎng
4. Sân cầu lông: 羽毛球场 yǔmáoqiú chǎng
5. Tuyến giữa: 中线 zhōngxiàn
6. Trước sân: 前场 qián chǎng
7. Sau sân: 后场 hòu chǎng
8. Giữa sân: 中场 zhōng chǎng
9. Đường biên ngang: 底线 dǐxiàn
10. Đường biên dọc: 边线 biānxiàn
11. Bên phát cầu: 开球一方 kāi qiú yīfāng
12. Bên đỡ cầu: 接球一方 jiē qiú yīfāng
13. Phát cầu: 开球 kāi qiú
14. Phát lại: 重发球 chóng fāqiú
15. Quả cầu kéo dài: 拉长球 lā cháng qiú
16. Cầu nằm ngang trên cao: 平高球 píng gāoqiú
17. Bỏ nhỏ: 网前推托 wǎng qián tuītuō
18. Đập mạnh: 大力扣杀 dàlì kòu shā
19. Đập tay trái: 反手扣杀 fǎnshǒu kòu shā
20. Quất tay trái: 反手击 fǎnshǒu jí
21. Quất thuận tay: 正手击 zhèng shǒu jí
22. Quất đúp: 连击 lián jí
23. Chạm lưới: 触网 chù wǎng
24. Giữ cầu: 持球 chí qiú
25. Phát cầu sai chỗ: 发球错区 fāqiú cuò qū
26. Ra ngoài: 出界 chūjiè
27. Được điểm: 得分 défēn
 
Gofl: 高尔夫球 gāo’ěrfū qiú
1. Sân golf: 高尔夫球场 gāo’ěrfū qiú chǎng
2. Khu vực phát bóng: 发球区 fāqiú qū
3. Bãi cỏ: 深草区 shēncǎo qū
4. Chướng ngại: 障碍 zhàng’ài
5. Vùng đánh nhẹ: 轻击区 qīng jí qū
6. Vùng có lỗ bóng: 球穴区 qiú xué qū
7. Lỗ bóng: 球穴 qiú xué
8. Cột cờ: 旗杆 qígān
9. Khu vực đất trũng: 凹地 āo dì
10. Trẻ nhặt bóng: 球童 qiú tóng
11. Người giữ bóng: 球员 qiúyuán
12. Gậy đánh số 11: 号球棒 hào qiú bàng
13. Gậy đánh số 22: 号球棒 hào qiú bàng
14. Gậy đánh bóng đầu sắt số 44: 号铁头球棒 hào tiě tóuqiú bàng
15. Gậy phát bóng: 发球棒 fāqiú bàng
16. Gậy đánh nhẹ: 轻击棒 qīng jí bàng
17. Cán gậy: 球棒柄 qiú bàng bǐng
18. Đầu gậy: 球棒头 qiú bàng tóu
19. Nắp (bao) đầu gậy: 棒头套 bàng tóutào
20. Túi bóng: 球袋 qiú dài
21. Bóng đánh nhẹ: 轻击球 qīng jí qiú
22. Đánh cắt: 切击 qiè jī
23. Đánh bóng trên bệ để bóng: 从球座上击球 cóng qiú zuò shàng jí qiú
24. Trận đánh hòa: 和局 hé jú
25. Xe đẩy dụng cụ đánh bóng: 球具推车 qiú jù tuī chē
26. Xe chở đến sân golf: 球场座车 qiú chǎng zuò chē
 
Môn khúc côn cầu : 曲棍球 qūgùnqiú
1. Gậy chơi khúc côn cầu: 曲棍球棒 qūgùnqiú bàng
2. Thủ thành a: 护甲 hù jiǎ
3. Khung thành: 三柱门 sān zhù mén
 
Billards: 台球 táiqiú
1. Bàn billiards: 台球台 táiqiú tái
2. Tấm nỉ xanh trên mặt bàn billiards: 台球盘面绿呢 táiqiú pánmiàn lǜ ne
3. Phòng chơi billiards: 台球房 táiqiú fáng
4. Gậy chơi billiards: 球棒 qiú bàng
5. Giá để gậy: 球棒架 qiú bàng jià
6. Lớp lót có tính đàn hồi: 弹性衬里 tánxìng chènlǐ
7. Túi để viên billiards: 球袋 qiú dài
8. Viên đỏ: 红球 hóng qiú
9. Thục viên đỏ rơi vào lỗ: 击红球落袋 jí hóng qiú luò dài
10. Viên billiards chính: 主球 zhǔ qiú
11. Viên billiards trắng đốm đen: 黑点白球 hēi diǎn báiqiú
12. Billiards màu: 彩色台球 cǎisè táiqiú
13. Máy đếm giờ: 计时器 jìshí qì
14. Viên billiards mục tiêu: 目标球 mùbiāo qiú
15. Bảng ghi điểm: 计分板 jì fēn bǎn
16. (3 viên) rơi xuống lỗ: 落袋(三球) luò dài (sān qiú)
17. Viên billiards lăn tròn: 旋转球 xuánzhuǎn qiú
18. Viên xoáy lên: 上旋球 shàng xuàn qiú
19. Đam ngang: 平击 píng jí
20. Thục liền 2 viên: 连击二球 lián jí èr qiú
 
Môn crickê: 板球 bǎn qiú
1. Sân chơi crickê: 板球场 bǎn qiú chǎng
2. Gậy đánh bóng crickê: 板球球棒 bǎn qiú qiú bàng
3. Bao đựng gậy: 球棒袋 qiú bàng dài
4. Khung thành: 三门柱 sān mén zhù
5. Cột khung thành: 门直柱 mén zhí zhù
6. Xà ngang: 横木 héngmù
7. Đường (tuyến) ném bóng: 投球线 tóuqiú xiàn
8. Đường hạn chế: 限制线 xiànzhì xiàn
9. Biển ghi điểm: 计分牌 jì fēn pái
10. Bảng thống kê ném bóng được điểm: 投手得分统计表 tóushǒu défēn tǒngjì biǎo
11. Tỉ lệ ném bóng được điểm: 投手得分率 tóushǒu défēn lǜ
12. Trọng tài: 裁判员 cáipàn yuán
13. Người ném bóng: 投球手 tóu qiú shǒu
14. Thủ thành: 守门员 shǒuményuán
15. Nguời quật bóng: 击球手 jí qiú shǒu
16. Người phòng thủ ngoài sân: 外场防守员 wàichǎng fángshǒu yuán
17. Hậu vệ: 后卫 hòuwèi
18. Người ở ngoài sân bên trái cầu thủ ném bóng: 投手左侧的外场员 tóushǒu zuǒ cè de wàichǎng yuán
19. Người ở ngoài sân bên phải cầu thủ ném bóng: 投手右侧的外场员 tóushǒu yòu cè de wàichǎng yuán
20. Cầu thủ ngoài bãi bên phải: 远右外场员 yuǎn yòu wài chǎng yuán
21. Cầu thủ ở ngoài bãi: 外场手 wài chǎng shǒu
 
Môn bóng vồ: 槌球 chuí qiú
1. Cổng vòm: 拱门 gǒngmén
2. Cái vồ gỗ: 木槌 mù chuí
3. Cột xuất phát: 起点柱 qǐdiǎn zhù
4. Cột chuyển ngoặt: 转折柱 zhuǎnzhé zhù
 
Trò chơi bowling (bóng gỗ): 保龄球 bǎolíngqiú
1. Bãi chơi bowling: 保龄球场 bǎolíngqiú chǎng
2. Cột đập: 撞柱 zhuàng zhù
3. Đường bóng lăn: 球道 qiúdào
4. Cái chai: 瓶 píng
5. Bóng chạy theo đường thẳng: 直线球 zhíxiàn qiú
6. Bóng chạy theo đường gấp: 曲线球 qūxiàn qiú
7. Bóng chạy theo đường hình cung: 弧线球 hú xiàn qiú
8. Một lần đánh là hạ toàn bộ chai: 一次击倒全部瓶 yīcì jí dǎo quánbù píng
 
Môn hockey: 冰球 bīngqiú
1. Quả hockey: 冰球 bīngqiú
2. Gậy chơi hockey: 冰球杆 bīngqiú gǎn
3. Cầu môn hockey: 冰球门 bīngqiú mén
4. Vận động viên hockey: 冰球运动员 bīng qiú yùndòngyuán
5. Tay cầm: 杆把 gǎn bà
6. Đầu gậy: 杆头 gān tóu
7. Tấm gỗ cách ly: 隔离板 gélí bǎn
8. Bao cổ: 护胫 hù jìng
9. Thủ môn: 守门员 shǒuményuán
 
Bóng nước: 水球 shuǐqiú
1. Hậu vệ: 后卫 hòuwèi
2. Tiền đạo: 前锋 qiánfēng
3. Thủ môn: 守门员 shǒuményuán
4. Quả bóng nước: 水球 shuǐ qiú
5. Cầu môn bóng nước: 水球门 shuǐ qiú mén
 
Các môn bóng khác: 其他球类运动 qítā qiú lèi yùndòng
1. Môn bóng ngựa (cưỡi ngựa đánh bóng): 马球 mǎ qiú
2. Vận động viên bóng ngựa: 马球运动员 mǎ qiú yùndòngyuán
3. Tiền đạo: 前锋 qiánfēng
4. Gậy đánh bóng: 球棍 qiú gùn
5. Quả bóng ngựa: 马球 mǎ qiú
6. Bóng ném: 手球 shǒuqiú
7. Khúc côn cầu cán dài: 长柄曲棍球 cháng bǐng qūgùnqiú
8. Bóng đàn hồi: 回力球 huílì qiú
 
Thể thao mùa đông: 冬季运动 dōngjì yùndòng
1. Trượt băng: 滑冰运动 huábīng yùndòng
2. Giày trượt băng: 冰鞋 bīngxié
3. Giày trượt băng khô: 旱冰鞋 hàn bīngxié
4. Lưỡi trượt: 跑刀 pǎo dāo
5. Lưỡi trượt băng nghệ thuật: 花样冰刀 huāyàng bīngdāo
6. Lưỡi dao: 刀锋 dāofēng
7. Vỏ bọc: 刀套 dāo tào
8. Sân trượt băng: 滑冰场 huábīng chǎng
9. Người trượt băng: 滑冰者 huábīng zhě
10. Sân trượt băng nhân tạo: 人造冰场 rénzào bīng chǎng
11. Trượt băng nghệ thuật: 花样滑冰 huāyàng huábīng
12. Trượt băng kiểu bánh xe: 轮式滑冰 lún shì huábīng
13. Trượt băng đôi: 双人滑冰 shuāngrén huábīng
14. Trượt băng tốc độ: 速度滑冰 sùdù huábīng
15. Trượt băng tốc độ toàn năng: 全能速度滑冰 quánnéng sùdù huábīng
16. Trượt băng đơn: 单人滑冰 dān rén huábīng
17. Kiểu phi yến: 飞燕式 fēi yàn shì
18. Kiểu đại bàng: 飞鹰式 fēi yīng shì
19. Kiểu số 8: 滑“8”字 huá “8” zì
20. Kiểu gió lốc: 旋风式 xuànfēng shì
21. Trượt tuyết: 滑雪运动 huáxuě yùndòng
22. Ván trượt: 雪撬 xuě qiào
23. Trang phục trượt tuyết: 滑雪装 huáxuě zhuāng
24. Giày trượt tuyết: 滑雪鞋 huáxuě xié
25. Cần trượt tuyết: 滑雪杆 huáxuě gǎn
26. Ván trượt tuyết: 滑雪板 huáxuěbǎn
27. Một đôi ván trượt tuyết: 一副滑雪板 yī fù huáxuěbǎn
28. Trượt từ núi xuống: 滑雪下山 huáxuě xiàshān
29. Trượt tuyết từ bệ: 跳台滑雪 tiàotái huáxuě
30. Trượt tuyết đường dài: 马拉滑雪 mǎ lā huáxuě
31. Trượt tuyết việt dã: 越野滑雪 yuèyě huáxuě
32. Bay từ bệ cao: 跳台飞跃 tiàotái fēiyuè
33. Móc khóa treo khi leo núi: 上山吊椅 shàngshān diào yǐ
34. Đường trượt: 滑道 huá dào
35. Đích: 终点 zhōngdiǎn
36. Trượt tuyết bay: 滑雪飞跳 huáxuě fēi tiào
37. Thi trượt tuyết vượt chướng ngại vật: 障碍滑雪赛横滑 zhàng’ài huáxuě sài héng gǔ
38. Trượt ngang: 横滑 héng gǔ
39. Trượt giật lùi: 后滑 hòu huá
40. Ngoặt theo hình cung: 弓步式转弯 gōng bù shì zhuǎnwān
41. Chỗ ngoặc có hãm: 制动转弯 zhì dòng zhuǎnwān
42. Môn trượt tuyết có xe trượt lớn: 滑大雪撬运动 huá dàxuě qiào yùndòng
43. Xe trượt lớn: 大雪撬 dàxuě qiào
44. Đường trượt của xe trượt: 大雪撬滑道 dàxuě qiào huá dào
45. Người bẻ lái: 舵手 duòshǒu
46. Người giữ phanh: 司闸员 sī zhá yuán
47. Đường vòng an toàn: 安全弯道 ānquán wān dào
48. Môn chơi xe trượt đáy bằng: 平底雪撬运动 píngdǐ xuě qiào yùndòng
 
Thể thao: 体操 tǐcāo 
1. Vận động viên thể thao: 体操运动员 tǐcāo yùndòngyuán 
2. Xà đơn: 单杠 dāngàng 
3. Xà kép: 双杠 shuānggàng
4. Xà lệch: 高低杠 gāodīgàng
5. Cầu thăng bằng: 平衡木 pínghéngmù
6. Vòng treo: 吊环 diàohuán 
7. Nhảy ngựa: 跳马 tiàomǎ
8. Yên ngựa: 鞍马 ānmǎ 
9. Thùng nhảy: 跳箱 tiàoxiāng 
10. Bàn đạp: 跳板 tiào bǎn
11. Thể dục tự do: 自由体操 zìyóu tǐcāo 
12. Thể dục mềm dẻo: 软体操 ruǎn tǐcāo 
13. Thể dục thẩm mỹ: 健美操 jiànměi cāo 
14. Môn lắc vòng: 藤圈操 téng quān cāo 
15. Môn tạ tay: 哑铃操 yǎlíng cāo 
16. Môn động tác tay tự do: 徒手操 túshǒu cāo 
17. Động tác quy định: 规定动作 guīdìng dòngzuò
18. Động tác tự chọn: 自选动作 zìxuǎn dòngzuò
19. Động tác trên nệm: 垫上运动 diàn shàng yùndòng
20. Xếp người: 叠罗汉 diéluóhàn
21. Độ khó: 难度 nándù
22. Hài hòa: 协调 xiétiáo
23. Đẹp: 优美 yōuměi
24. Chuẩn xác: 准确 zhǔnquè
25. Thành thục: 熟练 shúliàn 
26. Trồng cây chuối bằng tay: 手倒立 shǒu dàolì
27. Trồng cây chuối bằng đầu: 头倒立 tóu dàolì
28. Xoạc chân: 劈叉 pīchā
29. Giang chân: 分腿 fēn tuǐ 
30. Nhún nhảy: 摆动 bǎidòng
31. Quay người: 转体 zhuǎn tǐ
32. Lộn: 腾翻 téng fān 
33. Chạy lấy đà: 助跑 zhùpǎo 
34. Rướn người: 引体向上 yǐn tǐ xiàngshàng
35. Nằm sấp chống tay: 俯卧撑 fǔwòchēng
36. Điểm tối đa: 满分 mǎnfēn 
37. Thêm điểm: 加分 jiā fēn 
 
Võ thuật: 武术 wǔshù 
1. Hầu quyền: 猴拳 hóu quán
2. Kích: 戟 jǐ
3. Kiếm: 剑 jiàn
4. Gậy 9 đốt: 九节鞭 jiǔ jié biān
5. Xích chùy: 流星锤 liúxīng chuí 
6. Thương thuật: 枪术 qiāng shù
7. Thanh long đao: 青龙刀 qīnglóng dāo
8. Quyền pháp: 拳法 quánfǎ
9. Binh khí mềm: 软兵器 ruǎn bīngqì
10. Tam khúc côn: 三节棍 sānjié gùn
11. Võ thiếu lâm: 少林拳 shàolínquán
12. Mũi tiêu có dây: 绳镖 shéng biāo
13. Song tiêu (2 chiếc gậy): 双鞭 shuāng biān
14. Song câu (2 chiếc móc): 双钩 shuānggōu
15. Song kiếm (2 chiếc kiếm): 双剑 shuāng jiàn 
16. Thái cực quyền: 太极拳 tàijí quán
17. Võ bọ ngựa: 螳螂拳 tángláng quán
18. Võ ngũ cầm: 五禽戏 wǔqínxì 
19. Hệ thống bài võ: 套路 tàolù
20. Cái khiên, lá chắn: 盾牌 dùnpái 
21. Nhảy: 跳跃 tiàoyuè
22. Vặn người: 扭身 niǔ shēn
23. Đá: 踢腿 tī tuǐ
24. Quét đất: 扫地 sǎodì
25. Đâm thẳng: 直刺 zhí cì
26. Đâm nghiêng: 斜刺 xié cì
27. Tấn công bên cạnh: 侧击 cèjī
 
Đấu kiếm: 击剑 jíjiàn
1. Kiếm nhẹ: 轻剑 qīng jiàn
2. Kiếm nặng: 重剑 zhòng jiàn
3. Kiếm lưỡi mảnh: 花剑 huā jiàn
4. Kiếm sư: 剑师 jiàn shī 
5. Người huấn luyện đấu kiếm: 击剑教练 jíjiàn jiàoliàn 
6. Người tấn công: 进攻者 jìngōng zhě 
7. Người phòng thủ: 防守者 fángshǒu zhě 
8. Nơi, khu vực đấu kiếm: 击剑场(道) jíjiàn chǎng (dào)
9. Mặt nạ: 面具 miànjù
10. Cán kiếm: 剑柄 jiàn bǐng
11. Lưỡi kiếm: 剑刃 jiàn rèn 
12. Mũ phòng hộ mũi kiếm: 剑头防护帽 jiàn tóu fánghù mào
13. Găng tay dùng để cầm kiếm: 击剑手套 jíjiàn shǒutào
 
Đấu quyền: 拳击 quánjí 
1. Quyền thái: 泰国拳 tàiguó quán
2. Võ karatê: 空手道 kōngshǒudào
3. Võ sĩ đấu quyền: 拳击手 quánjí shǒu 
4. Võ sĩ đấu quyền chuyên nghiệp: 职业拳击手 zhíyè quánjí shǒu 
5. Hạng cân nặng: 重量级 zhòngliàng jí
6. Hạng cân nặng vừa: 次重量级 cì zhòngliàng jí
7. Hạng cân trung bình: 中量级 zhōng liàng jí
8. Hạng cân nhẹ: 轻量级 qīng liàng jí
9. Hạng giấy: 次轻量级 cì qīng liàng jí
10. Găng tay đấm bốc: 拳击手套 quánjí shǒutào
11. Bao bảo vệ đầu: 护头套 hù tóutào
12. Cái vòng bảo vệ răng: 护齿 hù chǐ
13. Cách bước chân (bộ pháp): 步法 bù fǎ
14. Đấm thẳng: 直击 zhíjí
15. Đấm ngắn: 短击 duǎn jí
16. Đấm ngang (nhanh): 速击 sù jī
17. Đấm ngã (knock down): 击倒 jí dǎo 
18. Đấm ngất (knock out): 击昏 jí hūn 
19. Hiệp đấu: 回合 huíhé
20. Trọng tài: 裁判 cáipàn
21. Võ đài: 拳击台 quánjí tái
22. Chuẩn bị tư thế: 摆好架势 bǎihǎo jiàshì
23. Đấm vờ: 虚击 xū jí
24. Kẹp chặt đối phương: 钳住对手 qián zhù duìshǒu 
25. Đấm trước: 先击拳 xiān jī quán
26. Đấm tay trái: 左手拳 zuǒshǒu quán
27. Đấm tay phải: 右手拳 yòushǒu quán
28. Chọc: 刺拳 cì quán
29. Đấm móc: 钩拳 gōu quán
 
Môn thể thao khác : 其他 qítā 
1. Đua xe đạp: 自行车比赛 zìxíngchē bǐsài 
2. Đua xe đạp đường trường: 公路自行车比赛 gōnglù zìxíngchē bǐsài 
3. Đua xe đạp trên sân đua: 赛场自行车比赛 sàichǎng zìxíngchē bǐsài 
4. Bắn súng (xạ kích): 射击 shèjí
5. Bắn tên: 射箭 shèjiàn
6. Trượt bay: 滑翔 huáxiáng
7. Vật: 摔交 shuāi jiāo 
8. Vật tự do: 自由式摔交 zìyóu shì shuāi jiāo 
9. Vật cổ điển: 古典式摔交 gǔdiǎn shì shuāi jiāo 
10. Vận động viên môn vật: 摔交运动员 shuāi jiāo yùndòngyuán 
11. Môn võ su mô: 相扑 xiāng pū
12. Môn võ ju đô: 柔道 róudào
13. Cử tạ: 举重 jǔzhòng
14. Nhảy dù: 跳伞 tiàosǎn
15. Khu vực nhảy dù: 跳伞区 tiàosǎn qū 
16. Tháp nhảy dù: 跳伞塔 tiàosǎn tǎ 
17. Vận động viên nhảy dù: 跳伞运动员 tiàosǎn yùndòngyuán 
18. Thi ô tô việt dã: 汽车越野赛 qìchē yuèyě sài 
19. Đấu cờ: 棋赛 qí sài 
20. Cờ tướng: 象棋 xiàngqí 
21. Cờ vua: 国际象棋 guójì xiàngqí
22. Bàn cờ: 棋盘 qípán
23. Leo núi: 登山 dēngshān
24. Môn thể thao leo núi: 登山运动 dēngshān yùndòng
25. Vận động viên lao núi: 登山运动员 dēngshān yùndòngyuán 
26. Thi đấu quốc tế: 国际比赛 guójì bǐsài 
27. Giải đấu công khai: 公开赛 gōngkāi sài 
28. Giải đấu biểu diễn: 表演赛 biǎoyǎnsài 
29. Giải đấu hữu nghị (mời): 邀请赛 yāoqǐngsài 
30. Giải vô địch: 锦标赛 jǐnbiāosài 
31. Giải hữu nghị: 友谊赛 Yǒuyìsài
32. Giải an ủi: 安慰赛 ānwèi sài
 
Địa chỉSố 12, Ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Emailtiengtrunganhduong@gmail.com
Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương