Từ vựng tiếng Trung chủ đề Ngoại thương (phần 2)

26/11/2016 17:00
 
TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ NGOẠI THƯƠNG (PHẦN 2)
 
 
101. Mức nhập khẩu: 进口额 jìnkǒu é
102. Chế độ hạn ngạch nhập khẩu: 进口限额制度 jìnkǒu xiàn’é zhìdù
103. Giấy phép nhập khẩu: 进口许可证 jìnkǒu xǔkě zhèng
104. Quản lý khống chế nhập khẩu: 进口管制 jìnkǒu guǎnzhì
105. Giá trị nhập khẩu: 进口值 jìnkǒu zhí
106. Tổng giá trị nhập khẩu: 进口总值 jìnkǒu zǒng zhí
107. Hạng mục xuất khẩu: 出口项目 chūkǒu xiàngmù
108. Phương thức xuất khẩu: 出口方式 chūkǒu fāngshì
109. Xuất khẩu trực tiếp: 直接出口 zhíjiē chūkǒu
110. Xuất khẩu gián tiếp: 间接出口 jiànjiē chūkǒu
111. Danh mục hàng xuất khẩu: 出口商品目录 chūkǒu shāngpǐn mùlù
112. Mức xuất khẩu: 出口额 chūkǒu é
113. Chế độ hạn chế mức xuất khẩu: 出口限额制度 chūkǒu xiàn’é zhìdù
114. Giấy phép xuất khẩu: 出口许可证 chūkǒu xǔkě zhèng
115. Quản chế xuất khẩu: 出口管制 chūkǒu guǎnzhì
116. Giá trị xuất khẩu: 出口值 chūkǒu zhí
117. Tổng giá trị xuất khẩu: 出口总值 chūkǒu zǒng zhí
118. Nhập siêu: 入超 rù chāo
119. Xuất siêu: 出超 chū chāo
120. Giá cả hàng hóa: 商品价格 shāngpǐn jiàgé
121. Báo giá: 报价 bàojià
122. Định giá: 定价 dìngjià
123. Giá cif (đến cảng): 到岸价格 dào àn jiàgé
124. Giá fob, giá giao hàng trên tàu, giá rời cảng, giá không tính phí vận chuyển: 离岸价格 lí àn jiàgé
125. Giá giao hàng: 交货价格 jiāo huò jiàgé
126. Giá ưu đãi: 优惠价格 yōuhuì jiàgé
127. Kiểm nghiệm hàng hóa: 商品检验 shāngpǐn jiǎnyàn
128. Kiểm nghiệm nhập khẩu: 进口检验 jìnkǒu jiǎnyàn
129. Kiểm nghiệm xuất khẩu: 出口检验 chūkǒu jiǎnyàn
130. Số lượng: 数量 shùliàng
131. Chất lượng: 质量 zhìliàng
132. Qui cách: 规格 guīgé
133. Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm hàng hóa: 商品检验证明书 shāngpǐn jiǎnyàn zhèngmíng shū
134. Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm: 检验合格证书 jiǎnyàn hégé zhèngshū
135. Lệ phí kiểm nghiệm hàng hóa: 商品检验费 shāngpǐn jiǎnyàn fèi
136. Hiệp định mậu dịch song phương: 双边贸易协定 shuāngbiān màoyì xiédìng
137. Hợp đồng ngoại thương: 外贸合同 wàimào hétóng
138. Đàm phán giá cả: 价格谈判 jiàgé tánpàn
139. Đơn đặt hàng: 定单 dìngdān
140. Đơn đặt hàng dài hạn: 长期定单 chángqí dìngdān
141. Đơn đặt hàng tơ lụa: 丝绸定货单 sīchóu dìnghuò dān
142. Hợp đồng mua hàng: 购货合同 gòu huò hétóng
143. Hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng bán: 销售合同 xiāoshòu hétóng
144. Hợp đồng tương hỗ: 互惠合同 hùhuì hétóng
145. Ký kết hợp đồng: 合同的签订 hétóng de qiāndìng
146. Vi phạm hợp đồng: 合同的违反 hétóng de wéifǎn
147. Đình chỉ hợp đồng: 合同的终止 hétóng de zhōngzhǐ
148. Tờ khai hàng hóa, danh sách hàng hóa: 货物清单 huòwù qīngdān
149. Bảng kê khai hàng hóa, manifest: 舱单 cāng dān
150. Vận chuyển hàng bằng container: 集装箱货运 jízhuāngxiāng huòyùn
151. Giao hàng tại xưởng: 工厂交货 gōngchǎng jiāo huò
152. Giao dọc mạn tàu: (启运港)船边交货 (qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò
153. Giao hàng trên tàu: 船上交货 chuánshàng jiāo huò
154. Giao cho người vận tải: 货交承运人(指定地点) huò jiāo chéngyùn rén (zhǐdìng dìdiǎn)
155. Giao hàng tại kho: 仓库交货 cāngkù jiāo huò
156. Giao tại biên giới: 边境交货 biān jìng jiāo huò
157. Giao hàng vào thời gian gần, giao hạn gần: 近期交货 jìnqí jiāo huò
158. Giao hàng về sau, giao sau: 远期交货 yuǎn qí jiāo huò
159. Giao hàng định kỳ: 定期交货 dìngqí jiāo huò
160. Thời gian giao hàng: 交货时间 jiāo huò shíjiān
161. Địa điểm giao hàng: 交货地点 jiāo huò dìdiǎn
162. Phương thức giao hàng: 交货方式 jiāo huò fāngshì
163. Phí vận chuyển hàng hóa: 货物运费 huòwù yùnfèi
164. Phí bảo quản hàng hóa: 货物保管费 huòwù bǎoguǎn fèi
165. Vận đơn (b/l): 提(货)单 tí (huò) dān
166. Vận đơn liên hiệp: 联运提单 liányùn tídān
167. Phiếu vận chuyển: (承运人的)发货通知书;托运单;寄售通知书 (chéngyùn rén de) fā huò tōngzhī shū; tuōyùn dān; jìshòu tōngzhī shū
168. Chứng nhận bảo hiểm: 保险单;保单 bǎoxiǎn dān; bǎodān
169. Chứng nhận xuất xứ: 产地证书;原产地证明书 chǎndì zhèngshū; yuán chǎndì zhèngmíng shū
170. Chứng nhận chất lượng: (货物)品质证明书 (huòwù) pǐnzhí zhèng míng shū
171. Danh sách đóng gói: 装箱单;包装清单;花色码单 zhuāng xiāng dān; bāozhuāng qīngdān; huāsè mǎ dān
172. Đòi bồi thường: 索赔 suǒpéi
173. Thời hạn (kỳ hạn) đòi bồi thường: 索赔期 suǒpéi qí
174. Phiếu đòi bồi thường: 索赔清单 suǒpéi qīngdān
175. Bồi thường: 赔偿 péicháng
176. Kết toán: 结算 jiésuàn
177. Phương thức kết toán: 结算方式 jiésuàn fāngshì
178. Kết toán tiền mặt: 现金结算 xiànjīn jiésuàn
179. Kết toán song phương: 双边结算 shuāngbiān jiésuàn
180. Kết toán đa phương: 多边结算 duōbiān jiésuàn
181. Kết toán quốc tế: 国际结算 guójì jiésuàn
182. Tiền đã kết toán: 结算货币 jiésuàn huòbì
183. Chi trả: 支付 zhīfù
184. Phương thức chi trả: 支付方式 zhīfù fāngshì
185. Chi trả bằng tiền mặt: 现金支付 xiànjīn zhīfù
186. Chi trả bằng tín dụng: 信用支付 xìnyòng zhīfù
187. Chi trả bằng đổi hàng: 易货支付 yì huò zhīfù
188. Tiền đã chi trả: 支付货币 zhīfù huòbì
189. Hóa đơn: 发票;发单;装货清单 fāpiào; fā dān; zhuāng huò qīngdān
190. Hóa đơn thương mại: 商业发票 shāngyè fāpiào
191. Hóa đơn tạm: 临时发票 línshí fāpiào
192. Hóa đơn chính thức: 确定发票 quèdìng fāpiào
193. Hóa đơn chính thức: 最终发票 zuìzhōng fāpiào
194. Hóa đơn chiếu lệ: 形式发票 xíngshì fǎ piào
195. Hóa đơn chiếu lệ: 假定发票 jiǎdìng fāpiào
196. Hóa đơn lãnh sự: 领事发票 lǐngshì fāpiào
197. Hóa đơn lãnh sự: 领事签证发票 lǐngshì qiānzhèng fāpiào
198. Hối phiếu: 汇票 huìpiào
199. Hối phiếu có kỳ hạn: 远期汇票 yuǎn qí huìpiào
200. Hối phiếu trơn: 光票 guāng piào
201. Hối phiếu kèm chứng từ: 跟单汇票 gēn dān huìpiào
202. Hối phiếu trả cho người cầm phiếu: 执票人汇票;执票人票据 zhí piào rén huìpiào; zhí piào rén piàojù
203. Chấp nhận hối phiếu: 承兑;接受 chéngduì; jiēshòu
204. Ký hậu hối phiếu: 背书;批单 bèishū; pī dān
205. Ký hậu để trắng: 空白背书;不记名背书 kòngbái bèishū; bù jìmíng bèishū
206. Ký hậu hạn chế: 限制性背书 xiànzhì xìng bèishū
207. Thư tín dụng: 信用证;信用状 xìnyòng zhèng; xìnyòng zhuàng
208. Thư tín dụng có thể hủy ngang: 可撤销的信用证 kě chèxiāo de xìnyòng zhèng
209. Thư tín dụng không thể hủy ngang: 不可撤销的信用证 bùkě chèxiāo de xìnyòng zhèng
210. Thư tín dụng không thể hủy ngang miễn truy đòi: 不可撤销的无追索权信用证 bùkě chèxiāo de wú zhuī suǒ quán xìnyòng zhèng
 
>>>>Xem thêm:
 
211. Thư tín dụng tuần hoàn: 回复信用证;循环信用证 huífù xìnyòng zhèng; xúnhuán xìnyòng zhèng
212. Thư tín dụng giáp lưng: 背对背信用证;转开信用证 bèiduìbèi xìnyòng zhèng; zhuǎn kāi xìnyòng zhèng
213. Thư tín dụng đối ứng: 互开信用证 hù kāi xìnyòng zhèng
214. Thư tín dụng có điều khoản đỏ: 红条款信用证 hóng tiáokuǎn xìnyòng zhèng
215. Thư tín dụng dự phòng: 备用信用证 bèiyòng xìnyòng zhèng
216. Chuyển tiền thư: 信汇 xìn huì
217. Chuyển tiền điện: 电汇 diànhuì
218. Nhờ thu kèm chứng từ: 跟单托受 gēn dān tuō shòu
219. Tín dụng chứng từ: 跟单信用证 gēn dān xìnyòng zhèng
220. Lệnh phiếu: 本票;期票 běn piào; qí piào
221. Séc, chi phiếu: 支票 zhīpiào
222. Séc theo lệnh: 记名支票;指定人支票 jìmíng zhīpiào; zhǐdìng rén zhīpiào
223. Séc gạch chéo: 划线支票 huá xiàn zhīpiào
224. Séc gạch chéo thông thường: 普通划线支票 pǔtōng huá xiàn zhīpiào
225. Séc gạch chéo đặc biệt: 特别划线支票 tèbié huá xiàn zhīpiào
226. Séc xác nhận: 保付支票;保兑支票 bǎo fù zhīpiào; bǎo duì zhīpiào
227. Séc du lịch: 旅行支票 lǚxíng zhīpiào
228. Thẻ tín dụng: 信用卡 xìnyòngkǎ
229. Đàm phán mậu dịch: 贸易谈判 màoyì tánpàn
230. Điều kiện mậu dịch: 贸易条件 màoyì tiáojiàn
231. Chiến tranh thương mại (mậu dịch): 贸易战 màoyì zhàn
232. Con đường mậu dịch: 贸易途径 màoyì tújìng
233. Bán hàng ra ngoài: 外销 wàixiāo
234. Chỉ số ngoại thương: 外贸指数 wài mào zhǐshù
235. Tổng kim ngạch ngoại thương: 外贸总额 wài mào zǒng’é
236. Điều khoản tối huệ quốc: 最惠国条款 Zuìhuìguó tiáokuǎn
237. Ưu đãi tối huệ quốc: 最惠国待遇 zuìhuìguó dàiyù
 
Địa chỉSố 20, ngõ 199/1 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Emailtiengtrunganhduong@gmail.com
Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương