Từ vựng tiếng Trung chủ đề Ngoại thương (phần 1)

26/11/2016 17:00
 
 
TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ NGOẠI THƯƠNG
 
 
1. Công ty ngoại thương của tỉnh: 省外贸公司 Shěng wàimào gōngsī
2. Công ty ngoại thương của thành phố: 市外贸公司 shì wàimào gōngsī
3. Công ty ngoại thương của huyện: 县外贸公司 xiàn wàimào gōngsī
4. Công ty ngoại thương quốc tế: 国际贸易公司 guójì màoyì gōngsī
5. Cục ngoại thương: 外贸局 wàimào jú
6. Cục kiểm nghiệm hàng hóa: 商品检验局 shāngpǐn jiǎnyàn jú
7. Công ty xuất nhập khẩu: 进出口公司 jìn chūkǒu gōngsī
8. Mậu dịch trong nước: 国内贸易 guónèi màoyì
9. Mậu dịch đối ngoại: 对外贸易 duìwàimàoyì
10. Khu mậu dịch đối ngoại: 对外贸易区 duìwàimàoyì qū
11. Nước buôn bán lớn (cường quốc mậu dịch): 贸易大国 màoyì dàguó
12. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu: 进出口商行 jìn chūkǒu shāngháng
13. Nước nhập khẩu: 进口国 jìnkǒu guó
14. Nước xuất khẩu: 出口国 chūkǒu guó
15. Bạn hàng: 贸易伙伴 màoyì huǒbàn
16. Đối thủ cạnh tranh mậu dịch: 贸易竞争对手 màoyì jìngzhēng duìshǒu
17. Đoàn đại biểu mậu dịch, phái đoàn thương mại: 贸易代表团 màoyì dàibiǎo tuán
18. Người đàm phán: 谈判人 tánpàn rén
19. Đoàn đại biểu đàm phán: 谈判代表 tánpàn dàibiǎo
20. Giá bán buôn (bán sỉ): 批发价 pīfā jià
21. Tên thương mại, tên nhãn hiệu thương phẩm: 商标名 shāngbiāo míng
22. Xuất siêu (mậu dịch), cán cân thương mại dư thừa: 贸易顺差 màoyì shùnchā
23. Nhập siêu, thâm hụt thương mại, cán cân thương mại thiếu hụt: 贸易逆差 màoyì nìchā
24. Xuất siêu (ngoại thương): 外贸顺差 wàimào shùnchā
25. Nhập siêu: 外贸逆差 wàimào nìchā
26. Doanh nghiệp đại lý: 代理商 dàilǐ shāng
27. Doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất: 制造商 zhìzào shāng
28. Hãng bán buôn, nhà phân phối: 批发商 pīfā shāng
29. Doanh nghiệp nhập khẩu, nhà nhập khẩu: 进口商 jìnkǒu shāng
30. Doanh nghiệp xuất khẩu, nhà xuất khẩu: 出口商 chūkǒu shāng
31. Bên mua: 买方 mǎifāng
32. Bên bán: 卖方 màifāng
33. Người gửi hàng, người bán hàng, người ủy thác bán hàng ra nước ngoài: 发货人 fā huò rén
 
>>>>Xem thêm:
34. Người nhận hàng: 收货人 shōu huò rén
35. Tự do mậu dịch: 自由贸易 zìyóu màoyì
36. Khu vực tự do mậu dịch: 自由贸易区 zìyóu màoyì qū
37. Mậu dịch thương mại nhập khẩu: 进口贸易 jìnkǒu màoyì
38. Mậu dịch thương mại xuất khẩu: 出口贸易 chūkǒu màoyì
39. Mậu dịch chuyển khẩu, thương mại tái xuất: 转口贸易 zhuǎnkǒu màoyì
40. Mậu dịch song phương: 双边贸易 shuāngbiān màoyì
41. Mậu dịch đa phương: 多边贸易 duōbiān màoyì
42. Mậu dịch tương hỗ, buôn bán đối lưu: 互惠贸易 hùhuì màoyì
43. Mậu dịch hàng đổi hàng, mậu dịch trao đổi hàng: 易货贸易 yì huò màoyì
44. Mậu dịch bù trừ: 补偿贸易 bǔcháng màoyì
45. Biên mậu (mậu dịch biên giới): 边境贸易 biānjìng màoyì
46. Mậu dịch qua trung gian: 中介贸易 zhōngjiè màoyì
47. Mậu dịch đường biển: 海运贸易 hǎiyùn màoyì
48. Mậu dịch vô hình: 无形贸易 wúxíng màoyì
49. Mậu dịch hữu hình: 有形贸易 yǒuxíng màoyì
50. Mậu dịch quá cảnh: 过境贸易 guòjìng màoyì
51. Cảng tự do: 自由港 zìyóugǎng
52. Cửa khẩu thông thương, cửa khẩu thương mại: 通商口岸 tōngshāng kǒu’àn
53. Cửa khẩu theo hiệp ước: 条约口岸 tiáoyuē kǒu’àn
54. Cửa khẩu xếp hàng, cảng xếp hàng: 装货口岸 zhuāng huò kǒu’àn
55. Cảng xếp hàng vận chuyển: 装运港 zhuāngyùn gǎng
56. Cảng xuất phát: 出发港 chūfā gǎng
57. Cảng đến: 到达港 dàodá gǎng
58. Cảng giao hàng: 交货港 jiāo huò gǎng
59. Cảng nhập khẩu: 进口港 jìnkǒu gǎng
60. Cảng đăng ký (tàu thuyền): 船籍港 chuánjí gǎng
61. Thị trường ngoài nước: 海外市场 hǎiwài shìchǎng
62. Thị trường quốc tế: 国际市场 guójì shìchǎng
63. Thị trường thế giới: 世界市场 shìjiè shìchǎng
64. Thị trường nhập khẩu: 进口市场 jìnkǒu shìchǎng
65. Hàng hóa nhập khẩu: 进口商品 jìnkǒu shāngpǐn
66. Hàng nhập khẩu: 进口货物 jìnkǒu huòwù
67. Thị trường xuất khẩu: 出口市场 chūkǒu shìchǎng
68. Hàng hóa xuất khẩu: 出口商品 chūkǒu shāngpǐn
69. Hàng xuất khẩu: 出口货物 chūkǒu huòwù
70. Trung tâm thương mại: 贸易中心 màoyì zhōngxīn
71. Trung tâm ngoại thương: 外贸中心 wàimào zhōngxīn
72. Trung tâm mậu dịch quốc tế: 国际贸易中心 guójì màoyì zhōngxīn
73. Trung tâm mậu dịch thế giới: 世界贸易中心 shìjiè màoyì zhōngxīn
74. Trung tâm mậu dịch biên giới: 边境贸易中心 biānjìng màoyì zhōngxīn
75. Thuế nhập khẩu: 进口税 jìnkǒu shuì
76. Thuế xuất khẩu: 出口税 chūkǒu shuì
77. Hội chợ giao dịch hàng hóa: 商品交易会 shāngpǐn jiāoyì huì
78. Trung quốc sản xuất: 中国制造的 zhōngguó zhìzào de
79. Trong nước sản xuất: 本国制造的 běnguó zhìzào de
80. Nước ngoài sản xuất: 外国制造的 wàiguó zhìzào de
81. Sản xuất ngay tại chỗ: 当地制造的 dāngdì zhìzào de
82. Nông sản: 农产品 nóngchǎnpǐn
83. Sản phẩm địa phương: 土产品 tǔ chǎnpǐn
84. Hàng súc sản: 畜产品 xù chǎnpǐn
85. Đặc sản: 特产品 tè chǎnpǐn
86. Hàng thủ công mỹ nghệ: 工艺美术品 gōngyì měishù pǐn
87. Hàng công nghiệp: 工业品 gōngyè pǐn
88. Hàng công nghiệp nặng: 重工业品 zhònggōngyè pǐn
89. Hàng công nghiệp nhẹ: 轻工业品 qīnggōngyè pǐn
90. (hàng) khoáng sản: 矿产品 kuàng chǎnpǐn
91. Hàng ngoại: 外国商品 wàiguó shāngpǐn
92. Hàng sản xuất xuất khẩu: 出口的制造品 chūkǒu de zhìzào pǐn
93. Hàng quá cảnh: 过境货物 guòjìng huòwù
94. Thuế chuyển khẩu: 转口税 zhuǎnkǒu shuì
95. Hạng mục nhập khẩu: 进口项目 jìnkǒu xiàngmù
96. Phương thức nhập khẩu: 进口方式 jìnkǒu fāngshì
97. Trực tiếp nhập khẩu: 直接进口 zhíjiē jìnkǒu
98. Gián tiếp nhập khẩu: 间接进口 jiànjiē jìnkǒu
99. Nhập khẩu miễn thuế: 免税进口 miǎnshuì jìnkǒu
100. Danh mục hàng hóa nhập khẩu: 进口商品目录 jìnkǒu shāngpǐn mùlù
 
Địa chỉSố 20, ngõ 199/1 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Emailtiengtrunganhduong@gmail.com
Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương