Người Trung Quốc có đúng giờ không?

17/09/2016 17:00
 
中国人准时吗?Zhōngguó rén zhǔnshí ma?
 
Người Trung Quốc có đúng giờ không?
 

 
中国人到底准不准时?我觉得这个问题很难回答,于是我问了好几个朋友,他们给我的答案也是:要看情况。
Zhōngguó rén dàodǐ zhǔn bù zhǔnshí? Wǒ juédé zhège wèntí hěn nán huídá, yúshì wǒ wènle hǎojǐ gè péngyǒu, tāmen gěi wǒ de dá'àn yěshì: Yào kàn qíngkuàng.
Người Trung Quốc rốt cuộc có đúng giờ không? Tôi cảm thấy đây là vấn đề rất khó, vì tôi đã hỏi rất nhiều người bạn, họ đều cho tôi đáp án là: Cần xem tình hình.
 
如果有正式的活动,中国人很准时,甚至太准时以至于提前到达。比如,上课、上班,请客吃饭,公司举行会议,或者刚刚认识的恋人约会。在这些情况中, 人们互相不是很熟,为了让对方觉得自己对这件事情很重视,所以一定会准时到达。有时候,为了防止迟到的尴尬,人们宁愿提前到达。在学校,上课迟到是很严重 的。小学生最怕迟到,因为迟到就要被记下名字,然后说明原因,老师可能还要找家长谈话。上班迟到跟家长没有关系,但是跟你的薪水的关系肯定不小。一位很久没有见面的朋友请你全家人吃饭,如果迟到就是不给人家面子。公司要开会讨论新的方案,除非你是顶头上司,否则就不要犯懒。当然,如果是非正式的活动,就不 需要很准时。朋友聚会或者全家人一起吃饭,只要你别太晚出现,一般都没有问题。
Rúguǒ yǒu zhèngshì de huódòng, zhōngguó rén hěn zhǔnshí, shènzhì tài zhǔnshí yǐ zhìyú tíqián dàodá. Bǐrú, shàngkè, shàngbān, qǐngkè chīfàn, gōngsī jǔ háng huìyì, huòzhě gānggāng rènshí de liànrén yuēhuì. Zài zhèxiē qíngkuàng zhōng, rénmen hùxiāng bùshì hěn shú, wèile ràng duìfāng juédé zìjǐ duì zhè jiàn shìqíng hěn zhòngshì, suǒyǐ yīdìng huì zhǔnshí dàodá. Yǒu shíhòu, wèile fángzhǐ chídào de gāngà, rénmen nìngyuàn tíqián dàodá. Zài xuéxiào, shàngkè chídào shì hěn yánzhòng de. Xiǎoxuéshēng zuì pà chídào, yīnwèi chídào jiù yào bèi jì xià míngzì, ránhòu shuōmíng yuányīn, lǎoshī kěnéng hái yào zhǎo jiā cháng tánhuà. Shàngbān chídào gēn jiāzhǎng méiyǒu guānxì, dànshì gēn nǐ de xīnshuǐ de guānxì kěndìng bù xiǎo. Yī wèi hěnjiǔ méiyǒu jiànmiàn de péngyǒu qǐng nǐ quánjiā rén chīfàn, rúguǒ chídào jiùshì bù jǐ rénjiā miànzi. Gōngsī yào kāihuì tǎolùn xīn de fāng'àn, chúfēi nǐ shì dǐngtóu shàngsi, fǒuzé jiù bùyào fàn lǎn. Dāngrán, rúguǒ shìfēi zhèngshì de huódòng, jiù bù xūyào hěn zhǔnshí. Péngyǒu jùhuì huòzhě quánjiā rén yīqǐ chīfàn, zhǐyào nǐ bié tài wǎn chūxiàn, yībān dōu méiyǒu wèntí.
Nếu có hoạt động chính thức, người Trung Quốc rất đúng giờ, đến nỗi rất chuẩn xác và đến rất sớm. Ví như: đi học, đi làm, mời khách dùng cơm, tổ chức hội nghị công ty, hoặc buổi hẹn hò cho người mới quen. Trong những tình hình như thế, mọi người không phải đã quen thuộc lắm sao, để đối phương thấy được mình rất xem trọng sự việc này, cho nên nhất định sẽ đến đúng giờ. Có lúc, để tránh tình trạng đi trễ, mọi người thà rằng đến sớm. Ở trường, đi học trễ là rất nghiêm trọng. Học sinh tiểu học rất sợ đi học trễ, vì đi trễ sẽ bị ghi tên, rồi phải trình bày lý do, giáo viên sẽ phải mời phụ huynh nói chuyện. Đi làm muộn giờ đối với phụ huynh thì không có vấn đề gì, nhưng nhất định có liên quan không ít đến lương bổng. Người bạn lâu ngày không gặp mặt mời cả nhà bạn dùng cơm, nếu đến trễ thì coi như là không nể mặt. Công ty mở cuộc họp thảo luận về giải pháp mới, trừ phi bạn là sếp, nếu không thì đừng phạm lỗi. Đương nhiên, nếu là hoạt động không phải chính thức, thì không cần phải đúng giờ. Bạn bè tụ họp hoặc cả nhà cùng ăn cơm, chỉ là bạn không xuất hiện quá muộn, thường cũng không có vấn đề gì.
 
在交通方面,中国的火车基本上是长途火车,人们必须提前购买火车票。火车一般准时发车,准时到达。中国的飞机和全世界的飞机都是一样的。大城市的飞 机场都离市区比较远,所以你一定要找好交通工具,计算好时间。在城市里,地铁和公交都没有准确的时间表,但是一般5-10分钟就有一班车。要坐多久,你只 能自己估计了。由于中国的城市相对比较大,坐地铁或者公交车要花不少时间。我在北京常常有坐公交车坐一个多小时的经历,还真是挺累人的。
Zài jiāotōng fāngmiàn, zhōngguó de huǒchē jīběn shàng shì chángtú huǒchē, rénmen bìxū tíqián gòumǎi huǒchē piào. Huǒchē yībān zhǔnshí fāchē, zhǔnshí dàodá. Zhōngguó de fēijī hé quán shìjiè de fēijī dōu shì yīyàng de. Dà chéngshì de fēijī chǎng dōu lí shì qū bǐjiào yuǎn, suǒyǐ nǐ yīdìng yào zhǎo hǎo jiāotōng gōngjù, jìsuàn hǎo shíjiān. Zài chéngshì lǐ, dìtiě hé gōngjiāo dōu méiyǒu zhǔnquè de shíjiān biǎo, dànshì yībān 5-10 fēnzhōng jiù yǒuyī bānchē. Yào zuò duōjiǔ, nǐ zhǐ néng zìjǐ gūjìle. Yóuyú zhōngguó de chéngshì xiāngduì bǐjiào dà, zuò dìtiě huòzhě gōngjiāo chē yào huā bu shǎo shíjiān. Wǒ zài běijīng chángcháng yǒu zuò gōngjiāo chē zuò yīgè duō xiǎoshí de jīnglì, hái zhēnshi tǐng lèi rén de.
Về phương diện giao thông, xe lửa của Trung Quốc cơ bản là xe lửa đường dài, mọi người cần phải mua vé xe trước. Xe lửa thông thường khởi hành đúng giờ, đến nơi đúng lúc. Máy bay của Trung Quốc và máy bay của toàn thế giới đều như nhau. Sân bay của thành phố lớn đều cách xa khu nội thành, nên bạn nhất định phải tìm phương tiện giao thông cho tốt, và tính toán thời gian cho tốt. Trong thành phố, tàu điện ngầm và xe công cộng không có thời gian biểu xác định, nhưng thường là khoảng 5-10 phút thì có một chuyến xe. Ngồi trong bao lâu, bạn chỉ có thể tự mình liệu tính. Vì thành phố của Trung Quốc tương đối lớn, ngồi tàu điện ngầm hoặc xe công cộng mất không ít thời gian. Tôi ở Bắc Kinh thường phải ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ, thật là mệt lả người.
 
(Tổng hợp: tiengtrunganhduong.com; Nguồn: slow-chinese.com; Dịch: coviet.vn)

 

 

 

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương