Luyện nghe tiếng Trung: Cách gõ tiếng Trung

11/12/2015 17:00
Đánh chữ trong máy tính được gọi là gõ phím. Nếu như đưa cho bạn bàn phím thông thường, toàn chữ La tinh, liệu bạn gõ được chữ Hoa không?
 
 
中文输入法 Zhōngwén shūrù fǎ
Cách gõ tiếng Trung
 
 
在电脑上打字叫做输入。如果给你一个普通的、写满拉丁字母的键盘,你知道怎么输入汉字吗?
Zài diànnǎo shàng dǎzì jiàozuò shūrù. Rúguǒ gěi nǐ yīgè pǔtōng de, xiě mǎn lādīng zìmǔ de jiànpán, nǐ zhīdào zěnme shūrù hànzì ma?
Đánh chữ trong máy tính được gọi là gõ phím. Nếu như đưa cho bạn bàn phím thông thường, toàn chữ La tinh, liệu bạn gõ được chữ Hoa không?
 
 
汉字有成千上万,如果在键盘的按键上印上汉字,那这个键盘要多大呀?于是,中国人发明了汉字输入的方法,叫做中文输入法。它的原理和查字典类似。中文输入法有很多种,最常用的输入法是拼音输入法,另外还有五笔输入法、笔画输入法、数字输入法等等。
Hànzì yǒu chéng qiān shàng wàn, rúguǒ zài jiànpán de ànjiàn shàng yìn shàng hànzì, nà zhège jiànpán yào duōdà ya? Yúshì, zhōngguó rén fà míng liǎo hànzì shūrù de fāngfǎ, jiàozuò zhōngwén shūrù fǎ. Tā de yuánlǐ hé chá zìdiǎn lèisì. Zhōngwén shūrù fǎ yǒu hěnduō zhǒng, zuì chángyòng de shūrù fǎ shì pīnyīn shūrù fǎ, lìngwài hái yǒu wǔbǐ shūrù fǎ, bǐhuà shūrù fǎ, shùzì shūrù fǎ děng děng.
Chữ Hoa có rất nhiều, nếu như in chữ Hoa lên phím ấn của bàn phím, thì phím ấn này cần bao lớn? Vì thế, người Trung Quốc phát minh phương pháp gõ chữ Hoa, gọi là cách gõ chữ Hoa. Cũng giống như nguyên lý và cách tra tự điển của chữ Hoa. Cách gõ chữ Hoa có rất nhiều kiểu, cách gõ thường dùng nhất là cách gõ phiên âm, ngoài ra còn có cách gõ “ngũ bút”, cách gõ theo nét vẽ, cách gõ chữ số, ...
 
拼音输入法是使用最广的输入法。拼音输入法很简单,学过拼音的人都会使用拼音输入法。要输入一个汉字,就在键盘上依次按下拼音字母。但是发音一样的 汉字有很多,电脑把全部有同样发音的汉字排列出来,接下来要做的,就是按数字键挑选正确的字。选字,是拼音输入法的缺点之一。为了提高输入的效率,软件设 计者把常用的汉字放在前面。现在的软件越来越聪明,它能记住常用的汉字,也能改正输入的错误。我喜欢用的拼音输入法是搜狗拼音输入法,它的界面很漂亮。另外,还有紫光拼音输入法、微软拼音输入法、谷歌拼音输入法等等,它们都很好用。对了,微软就是Microsoft。谷歌?你应该能猜出来,它是 Google的中文名。
Pīnyīn shūrù fǎ shì shǐyòng zuì guǎng de shūrù fǎ. Pīnyīn shūrù fǎ hěn jiǎndān, xuéguò pīnyīn de rén dūhuì shǐyòng pīnyīn shūrù fǎ. Yào shūrù yīgè hànzì, jiù zài jiànpán shàng yīcì àn xià pīnyīn zìmǔ. Dànshì fāyīn yīyàng de hànzì yǒu hěnduō, diànnǎo bǎ quánbù yǒu tóngyàng fāyīn de hànzì páiliè chūlái, jiē xiàlái yào zuò de, jiùshì àn shùzì jiàn tiāoxuǎn zhèngquè de zì. Xuǎn zì, shì pīnyīn shūrù fǎ de quēdiǎn zhī yī. Wèile tígāo shūrù de xiàolǜ, ruǎnjiàn shèjì zhě bǎ chángyòng de hànzì fàng zài qiánmiàn. Xiànzài de ruǎnjiàn yuè lái yuè cōngmíng, tā néng jì zhù chángyòng de hànzì, yě néng gǎizhèng shūrù de cuòwù. Wǒ xǐhuān yòng de pīnyīn shūrù fǎ shì sōugǒu pīnyīn shūrù fǎ, tā de jièmiàn hěn piàoliang. Lìngwài, hái yǒu zǐguāng pīnyīn shūrù fǎ, wēiruǎn pīnyīn shūrù fǎ, gǔgē pīnyīn shūrù fǎ děng děng, tāmen dōu hěn hǎo yòng. Duìle, wēiruǎn jiùshì Microsoft. Gǔgē? Nǐ yīnggāi néng cāi chūlái, tā shì Google de zhōngwén míng.
Cách gõ phiên âm được sử dụng rộng rãi nhất. Cách gõ phiên âm rất đơn giản, người học qua phiên âm đều có thể sử dụng cách này. Muốn gõ một chữ Hoa, thì lần lượt gõ chữ cái phiên âm lên bàn phím. Nhưng phát âm giống nhau trong chữ Hoa rất nhiều, máy tính hiện ra chữ Hoa có phát âm giống nhau, bước làm tiếp theo, dựa vào con số lựa chọn mà ấn phím chính xác. Chọn chữ là một trong những khuyết điểm của kiểu gõ phiên âm. Để nâng cao hiệu suất nhập phím, người thiết kế phần mềm thường để chữ Hoa thường dùng ở phía trước. Phần mềm ngày nay càng ngày càng thông minh, nó có thể nhớ chữ Hoa thường dùng, cũng có thể sửa đổi sai sót khi gõ. Tôi thích dùng kiểu gõ phiên âm của kiểu gõ phiên âm Sougou, giao diện của nó rất đẹp. Ngoài ra, còn có cách gõ phiên âm ZiGuang, cách gõ phiên âm Weiruan, cách gõ phiên âm Guge, ... chúng đều sử dụng rất tốt. À, Weiruan nghĩa là Microsoft. Guge? bạn sẽ đoán ra, nó là Google trong tiếng Hoa.
 
五笔输入法的根据是汉字的笔画和结构。“五笔”,就是汉字的基本笔画“横竖撇捺折”。学习五笔输入法首先要使用特殊的键盘,键盘上印的不是 “abc”,而是汉字的笔画和偏旁。然后,人们还要背几句口诀,这样才能快速地找到正确的按键。因为五笔输入法几乎不需要选字,当人们熟悉它的规则后,可以又快又准地输入汉字,所以五笔输入法一度很流行。但是因为人们需要花时间学习它的规则,以至于使用它的人越来越少。
Wǔbǐ shūrù fǎ de gēnjù shì hànzì de bǐhuà hé jiégòu.“Wǔbǐ”, jiùshì hànzì de jīběn bǐhuà “héngshù piē nà zhé”. Xuéxí wǔbǐ shūrù fǎ shǒuxiān yào shǐyòng tèshū de jiànpán, jiànpán shàng yìn de bùshì “abc”, ér shì hànzì de bǐhuà hé piānpáng. Ránhòu, rénmen hái yào bèi jǐ jù kǒujué, zhèyàng cáinéng kuàisù de zhǎodào zhèngquè de ànjiàn. Yīnwèi wǔbǐ shūrù fǎ jīhū bù xūyào xuǎn zì, dāng rénmen shúxī tā de guīzé hòu, kěyǐ yòu kuài yòu zhǔn de shūrù hànzì, suǒyǐ wǔbǐ shūrù fǎ yīdù hěn liúxíng. Dànshì yīn wéi rénmen xūyào huā shíjiān xuéxí tā de guīzé, yǐ zhìyú shǐyòng tā de rén yuè lái yuè shǎo.
Cách gõ “Ngũ Bút” (năm nét) căn cứ vào kết cấu nét vẽ của chữ Hoa. “Năm nét”, là những nét cơ bản “ngang, sổ, phẩy, mác, cong” của chữ Hoa. Học cách gõ năm nét trước tiên phải dùng bàn phím đặc biệt, trên bàn phím không phải in chữ “abc”, mà là thiên bàng và nét vẽ của chữ Hoa. Sau đó, người ta còn phải thuộc mấy câu bí quyết, như thế mới gõ phím chính xác, nhanh chóng.Vì cách gõ năm nét hầu như không cần phải chọn chữ, nhưng sau khi người ta quen thuộc với nó, có thể gõ chữ Hoa vừa nhanh vừa chính xác, cho nên cách gõ năm nét đã thịnh hành một thời. Nhưng người ta cần phải tốn nhiều thời gian học quy tắc của nó, nên khiến cho người sử dụng càng ngày càng ít.
 
笔画输入法和数字输入法都不是流行的输入法,它们在特殊情况下使用。还有一种输入汉字的方法是手写输入法,这我就不用多说了吧。
Bǐhuà shūrù fǎ hé shùzì shūrù fǎ dōu bùshì liúxíng de shūrù fǎ, tāmen zài tèshū qíngkuàng xià shǐyòng. Hái yǒuyī zhǒng shūrù hànzì de fāngfǎ shì shǒuxiě shūrù fǎ, zhè wǒ jiù bùyòng duō shuōle ba.
Cách gõ nét vẽ và cách gõ con số đều không phải là cách gõ thịnh hành, nó chỉ sử dụng ở trường hợp đặc biêṭ. Vẫn còn một cách gõ chữ Hoa là các gõ viết tay, cái này thì tôi không cần phải nói nhiều nữa.
 
(Tổng hợp: tiengtrunganhduong.com; Nguồn: slow-chinese.com; Dịch: coviet.vn)
 
TRUNG TAM TIENG TRUNG CHAT LUONG TAI HA NOI

Địa chỉ: Số 20, ngõ 199/1 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: tiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline: 097.5158.419 ( Cô Thoan)

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương