Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p9)

18/08/2016 17:00
 
也 (yě) - Cũng
 
也 (yě) + động từ, tính từ. Ví dụ: 
 
我也很好谢谢
wǒ yě hěn hǎo。 xièxie。
Tôi cũng rất khỏe, cảm ơn.
 
我也没带
wǒ yě méi dài。
Tôi cũng không mang.
 
他也住在南京
tā yě zhù zài Nánjīng。
Anh ấy cũng sống ở Nam Kinh.
 
唉我也是
ài, wǒ yě shì。
Ồ, tôi cũng vậy.
 
我也想去
wǒ yě xiǎng qù。
Tôi cũng muốn đi.
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương