Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p8)

16/08/2016 17:00
 
 
要 (yào) – Muốn, cần, phải
 
要(yào) đứng trước động từ làm trạng ngữ (要 + động từ). Ví dụ
 
我要去银行取钱
wǒ yào qù yínháng qǔ qián。
Tôi cần đến ngân hàng rút tiền.
 
很晚了明天还要上班
hěn wǎn le, míngtiān hái yào shàngbān。
Muộn lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm đấy.
 
你要加班吗
nǐ yào jiābān ma?
Bạn phải tăng ca không?
 
我明天要上课
wǒ míngtiān yào shàngkè。
Ngày mai tôi phải lên lớp
 
我们要互相学习
wǒmen yào hùxiāng xuéxí。
Chúng ta cần học tập lẫn nhau.
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương