Học tiếng Trung qua mẫu câu 什么…不…

18/03/2016 17:00

什么….不…..: 

 

什么+ động từ/tính từ/danh từ + 不  + động từ/tính từ/danh từ   =  không vấn đề gì….;  tôi không quan tâm…...;  …..gì mà…….

Biểu thị người nói muốn nhấn mạnh không có vấn đề gì, không cần phải quan tâm tới vấn đề gì. Thường dùng trong khẩu ngữ. Ví dụ:

 

A: 这门课好难啊!

Zhè mén kè hǎo nán a!

Môn học này khó thật!

 

B: 什么难不难的,我一定会学好的。

Shénme nàn bù nán de, wǒ yīdìng huì xuéhǎo

Khó gì mà khó, tôi nhất định sẽ học giỏi

 

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương