Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p10)

21/08/2016 17:00
 
都 (dōu) – Đều
 
都 (dōu) + động từ, tính từ hoặc phó từ như  很,没 Ví dụ: 
 
他们都很忙
tāmen dōu hěn máng。
Họ đều rất bận.
 
大家都这样
dàjiā dōu zhèyàng。
Mọi người đều như vậy.
 
我们都长大了
wǒmen dōu zhǎngdà le。
Chúng tôi đều lớn rồi.
 
今天的工作都没做完了
jīntiān de gōngzuò dōu méi zuò wán le。
Công việc hôm nay đều chưa làm xong.
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương