Học các cặp từ trái nghĩa qua hình ảnh (phần 1)

22/02/2016 17:00
Theo nhiều năm kinh nghiệm dạy của trung tâm tiếng trung việc dạy các từ vựng tiếng trung qua hình ảnh là một phương pháp học mà học viên dễ dàng nhớ luôn và sâu.
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương