Học từ vựng HSK3 (3)

01/09/2015 17:00

 

xióngmāo
熊猫         : Gấu trúc


xióng māo shì bīn wēi wù zhǒng 。
熊猫是濒危物种。
Gấu trúc là loài động vật đang bị đe dọa.  


wǒ men bǎ xióng māo zuò wéi jí xiáng wù.
我们把熊猫作为吉详物。
Chúng tôi coi gấu trúc là biểu tượng may mắn.  

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương