Tổng hợp từ vựng về chủ đề bảo hiểm

29/06/2016 17:00
 
 
TỔNG HỢP TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ BẢO HIỂM TRONG TIẾNG TRUNG
 
I. Loại hình bảo hiểm: 保险类别 Bǎoxiǎn lèibié
1. Bảo hiểm tài sản cá nhân: 个人财产保险 gèrén cáichǎn bǎoxiǎn
2. Bảo hiểm sức khỏe: 健康保险 jiànkāng bǎoxiǎn
3. Bảo hiểm xe hơi: 汽车保险 qìchē bǎoxiǎn
4. Bảo hiểm trách nhiệm cho người thứ ba bị thương: 第三者受伤责任保险 dì sān zhě shòushāng zérèn bǎoxiǎn
5. Bảo hiểm bảo đảm ở tòa án: 法庭保证保险 fǎtíng bǎozhèng bǎoxiǎn
6. Bảo hiểm bảo đảm thuế quan: 关税保证保险 guānshuì bǎozhèng bǎoxiǎn
7. Bảo hiểm nhân thân: 人身保险 rénshēn bǎoxiǎn
8. Bảo hiểm hành lý: 行李保险 xínglǐ bǎoxiǎn
9. Bảo hiểm trách nhiệm thang máy: 电梯责任保险 diàntī zérèn bǎoxiǎn
10. Bảo hiểm tai nạn (sự cố bất ngờ): 意外事故保险 yìwài shìgù bǎoxiǎn
11. Bảo hiểm sự cố gây thương vong: 伤亡事故保险 shāngwáng shìgù bǎoxiǎn
12. Bảo hiểm nhân thọ trọn đời: 终身人寿保险 zhōngshēn rénshòu bǎoxiǎn
13. Bảo hiểm thu nhập sau khi nghỉ hưu: 退休所得保险 tuìxiū suǒdé bǎoxiǎn
14. Bảo hiểm bệnh tật: 疾病保险 jíbìng bǎoxiǎn
15. Bảo hiểm tàn tật: 残疾保险 cánjí bǎoxiǎn
16. Bảo hiểm dưỡng lão: 养老保险 yǎnglǎo bǎoxiǎn
17. Bảo hiểm tổng hợp: 综合保险 zònghé bǎoxiǎn
18. Bảo hiểm nhà ở: 住宅保险 zhùzhái bǎoxiǎn
19. Bảo hiểm lợi ích thuê mướn: 租借权宜保险 zūjiè quányí bǎoxiǎn
20. Bảo hiểm trộm cướp: 盗窃保险 dàoqiè bǎoxiǎn
21. Bảo hiểm an toàn du lịch: 旅行平安保险 lǚxíng píng’ān bǎoxiǎn
22. Bảo hiểm toàn bộ: 全保险 quán bǎoxiǎn
23. Bảo hiểm sản nghiệp: 产业保险 chǎnyè bǎoxiǎn
24. Bảo hiểm thế chấp: 抵押保险 dǐyā bǎoxiǎn
25. Bảo hiểm hỏa hoạn: 火灾保险 huǒzāi bǎoxiǎn
26. Bảo hiểm cháy rừng: 森林火灾保险 sēnlín huǒzāi bǎoxiǎn
27. Bảo hiểm động đất: 地震保险 dìzhèn bǎoxiǎn
28. Bảo hiểm mưa bão: 雨水保险 yǔshuǐ bǎoxiǎn
29. Bảo hiểm lũ lụt: 洪水保险 hóngshuǐ bǎoxiǎn
30. Bảo hiểm mưa đá: 冰雹保险 bīngbáo bǎoxiǎn
31. Bảo hiểm nạn gió bão: 风灾保险 fēngzāi bǎoxiǎn
32. Bảo hiểm hàng hóa: 货物保险 huòwù bǎoxiǎn
33. Bảo hiểm bãi công: 罢工保险 bàgōng bǎoxiǎn
34. Bảo hiểm loạn lạc: 骚乱保险 sāoluàn bǎoxiǎn
35. Bảo hiểm chiến tranh: 战争保险 zhànzhēng bǎoxiǎn
36. Bảo hiểm công chức: 公务员保险 gōngwùyuán bǎoxiǎn
37. Bảo hiểm vận chuyển: 运输保险 yùnshū bǎoxiǎn
38. Bảo hiểm vận chuyển trên đất liền: 内陆运送保险 nèi lù yùnsòng bǎoxiǎn
39. Bảo hiểm gia súc: 家畜保险 jiāchù bǎoxiǎn
40. Bảo hiểm lao động: 劳工保险 láogōng bǎoxiǎn
41. Bảo hiểm thất nghiệp: 失业保险 shīyè bǎoxiǎn
42. Bảo hiểm va đập: 碰撞保险 pèngzhuàng bǎoxiǎn
43. Bảo hiểm hư hại cho tàu thuyền: 船体保险 chuántǐ bǎoxiǎn
44. Bảo hiểm toàn phần: 全额保险 quán é bǎoxiǎn
45. Bảo hiểm mức thấp: 低额保险 dī é bǎoxiǎn
46. Bảo hiểm vượt mức: 超额保险 chāo’é bǎoxiǎn
47. Bảo hiểm định kỳ: 定期保险 dìngqí bǎoxiǎn
48. Bảo hiểm quá hạn: 过期保险 guòqí bǎoxiǎn
49. Bảo hiểm đóng theo năm: 年金保险 niánjīn bǎoxiǎn
50. Bảo hiểm trả dần: 分期付款保险 fēnqí fùkuǎn bǎoxiǎn
51. Bảo hiểm tiền tiết kiệm: 存款保险 cúnkuǎn bǎoxiǎn
52. Bảo hiểm chung: 共保 gòng bǎo
53. Bảo hiểm bảo đảm đầu tư: 投标保证保险 tóubiāo bǎozhèng bǎoxiǎn
54. Bảo hiểm hoa màu: 农作物保险 nóngzuòwù bǎoxiǎn
55. Bảo hiểm mổ: 爆炸保险 bàozhà bǎoxiǎn
56. Bảo hiểm tiền lãi: 盈余保险 yíngyú bǎoxiǎn
57. Bảo hiểm tập thể nhi đồng: 儿童集体保险 értóng jítǐ bǎoxiǎn
58. Bảo hiểm tập thể học sinh: 学生集体保险 xuéshēng jítǐ bǎoxiǎn
59. Bảo hiểm học phí: 学费保险 xuéfèi bǎoxiǎn
60. Bảo hiểm bảo đảm người được ủy quyền: 受托人保证保险 shòutuō rén bǎozhèng bǎoxiǎn
61. Bảo hiểm bán buôn: 批发保险 pīfā bǎoxiǎn
62. Bảo hiểm quyền lợi đơn phương: 单方利益保险 dānfāng lìyì bǎoxiǎn
63. Bảo hiểm bằng (lái xe, tàu…): 执照保险 zhízhào bǎoxiǎn
64. Bảo hiểm giấy phép: 许可证保险 xǔkě zhèng bǎoxiǎn
65. Bảo hiểm thuê nhà: 房租保险 fángzū bǎoxiǎn
 
II. Hợp đồng bảo hiểm: 保险单 bǎoxiǎn dān
1. Hợp đồng bảo hiểm: 保单 bǎodān
2. Giấy chứng nhận bảo hiểm: 暂保单 zhàn bǎodān
3. Hợp đồng bảo hiểm tạm thời: 临时保险单 línshí bǎoxiǎn dān
4. Hợp đồng bảo hiểm tổng quát: 总括保险单 zǒngguā bǎoxiǎn dān
5. Hợp đồng bảo hiểm tổng hợp: 综合保险单 zònghé bǎoxiǎn dān
6. Làm giả hợp đồng bảo hiểm: 伪造保险单 wèizào bǎoxiǎn dān
7. Hợp đồng bảo hiểm xác định giá trị: 定值保险单 dìng zhí bǎoxiǎn dān
8. Hợp đồng bảo hiểm có giới hạn: 有限保险单 yǒuxiàn bǎoxiǎn dān
9. Hợp đồng bảo hiểm an toàn tàu thuyền: 船体保险单 chuántǐ bǎoxiǎn dān
10. Giải tỏa hợp đồng bảo hiểm: 结冻保险单 jié dòng bǎoxiǎn dān
11. Hợp đồng bảo hiểm không định mức: 不定额保险单 bù dìng’é bǎoxiǎn dān
12. Hóa đơn bảo hiểm: 保险清单 bǎoxiǎn qīngdān
 
III. Điều kiện bảo hiểm: 保险条款 bǎoxiǎn tiáokuǎn
1. Điều kiện tiên quyết: 先决条件 xiānjué tiáojiàn
2. Phạm vi bảo hiểm: 保险范围 bǎoxiǎn fànwéi
3. Điều khoản cơ bản: 基本条款 jīběn tiáokuǎn
4. Điều khoản đánh giá chung: 公估条款 gōng gū tiáokuǎn
5. Điều khoản kèm theo trong hợp đồng bảo hiểm: 保险单附加条款 bǎoxiǎn dān fùjiā tiáokuǎn
6. Điều khoản miễn trừ khoản bồi thường: 保险免赔额条款 bǎoxiǎn miǎn péi é tiáokuǎn
7. Điều khoản qui ước chi trả: 给付约定条款 gěifù yuēdìng tiáokuǎn
8. Điều khoản bảo hiểm an toàn: 平安保险条款 píng’ān bǎoxiǎn tiáokuǎn
9. Điều khoản chi trả bồi thường: 赔偿付给条款 péicháng fù gěi tiáokuǎn
10. Điều khoản bảo đảm thay thế: 替代担保条款 tìdài dānbǎo tiáokuǎn
11. Điều khoản người nhận tiền: 受款人条款 shòu kuǎn rén tiáokuǎn
12. Điều khoản giá cả thị trường: 市场价格条款 shìchǎng jiàgé tiáokuǎn
13. Điều khoản chia sẻ trách nhiệm: 分担条款 fēndān tiáokuǎn
14. Điều khoản bổ sung: 附加条款 fùjiā tiáokuǎn
15. Điều khoản ủy thác quản lý: 托管条款 tuōguǎn tiáokuǎn
16. Hợp đồng bảo hiểm theo hình thức khai báo: 申报式保险契约 shēnbào shì bǎoxiǎn qìyuē
17. Thời gian có hiệu lực: 有效日期 yǒuxiào rìqí
18. Thời gian bắt đầu có hiệu lực: 生效日期 shēngxiào rìqí
19. Đến thời hạn: 到期日 dào qí rì
20. Giấy thông báo hết hạn: 满期通知书 mǎn qí tōngzhī shū
 
IV. Chi phí, phí: 费用 fèiyòng
1. Phí bảo hiểm: 保险费 bǎoxiǎn fèi
2. Tiền bảo hiểm: 保险金 bǎoxiǎn jīn
3. Khoản vay bảo hiểm: 保险费借款 bǎoxiǎn fèi jièkuǎn
4. Phí bảo hiểm ngoại hạch (ngoài quy định): 额外保险费 éwài bǎoxiǎn fèi
5. Phí bảo hiểm bổ sung: 附加保险费 fùjiā bǎoxiǎn fèi
6. Phí bảo hiểm ròng: 纯保费 chún bǎofèi
7. Phí bảo hiểm cả gốc lẫn lãi: 毛保费 máo bǎofèi
8. Phí bảo hiểm cao nhất: 最高保费 zuìgāo bǎofèi
9. Phí bảo hiểm thấp nhất: 最低保费 zuìdī bǎofèi
10. Thanh toán xong phí bảo hiểm: 保费清缴 bǎofèi qīng jiǎo
11. Miễn nộp phí bảo hiểm: 免交保费 miǎn jiāo bǎofèi
12. Lệ phí đột xuất: 或有费 huò yǒu fèi
13. Phí thủ tục: 手续费 shǒuxù fèi
14. Chi phí về nghiệp vụ: 业务费用 yèwù fèiyòng
15. Chi phí ngoại ngạch: 额外费用 éwài fèiyòng
16. Chi phí bổ sung: 附加费用 fùjiā fèiyòng
17. Phí bảo hiểm chênh lệch về mức (bậc, cấp): 级差保险费 jíchā bǎoxiǎn fèi
18. Trả lại phí tổn do dừng tàu (neo đậu): 停航退费 tíngháng tuì fèi
19. Phí bảo hiểm tự nhiên: 自然保险费 zìrán bǎoxiǎn fèi
20. Phí bồi thường bảo hiểm: 保险赔偿费 bǎoxiǎn péicháng fèi
21. Phí bảo hiểm bù thêm: 补额保费 bǔ é bǎofèi
22. Bảng tính tỉ lệ phí: 费率计算表 fèi lǜ jìsuàn biǎo
23. Tỉ lệ phí ngắn hạn: 短期费率 duǎnqí fèi lǜ
24. Tỉ lệ phí bình quân: 平均费率 píngjūn fèi lǜ
25. Tỉ lệ phí bảo hiểm tổng quát: 总括保险费率 zǒngguā bǎoxiǎn fèi lǜ
26. Thanh toán miễn phí: 免费注销 miǎnfèi zhùxiāo
27. Séc định kỳ thanh toán tiền bảo hiểm: 保险费付款期票 bǎoxiǎn fèi fùkuǎn qí piào
28. Mức tiền chi khi rút lui bảo hiểm: 退保金额 tuì bǎo jīn’é
29. Tiền bồi thường tàn phế: 残废补偿金 cánfèi bǔcháng jīn
30. Tiền trợ cấp hàng năm về sinh hoạt: 生存年金 shēngcún niánjīn
31. Trả lại tiền hoa hồng: 退还佣金 tuìhuán yōngjīn
32. Tiền hoa hồng về sự chênh lệch mức (cấp, bậc): 级差佣金 jíchā yōngjīn
33. Tiền hồng bảo hiểm: 保险佣金 bǎoxiǎn yōngjīn
34. Giá trị tiền mặt thực tế: 实际现金价值 shíjì xiànjīn jiàzhí
35. Chiết khấu tiền mặt: 现金折扣 xiànjīn zhékòu
36. Quyền được hưởng tiền trợ cấp năm: 年金享受权 niánjīn xiǎngshòuquán
37. Khoản tiền bồi thường: 赔款 péikuǎn
38. Bồi thường toàn bộ: 全额赔偿 quán é péicháng
39. Bồi thường một phần: 部分赔偿 bùfèn péicháng
40. Bồi thường gấp đôi: 加倍赔偿 jiābèi péicháng
41. Giảm bồi thường: 减赔 jiǎn péi
42. Mức bồi thường thiệt hại trong bảo hiểm: 险损赔偿额 xiǎn sǔn péicháng é
43. Khoản bồi thường bù đắp: 补偿赔款 bǔcháng péikuǎn
44. Khoản bồi thường vượt tỉ lệ: 超率赔款 chāo lǜ péikuǎn
45. Đòi bồi thường không đúng: 不实索赔 bù shí suǒpéi
46. Đòi bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm: 保险索赔 bǎoxiǎn suǒpéi
47. Mức chấp nhận: 承受额 chéngshòu é
48. Mức bảo hiểm bổ sung: 补足保额 bǔzú bǎo é
49. Mức tiền bảo lưu: 保留款额 bǎoliú kuǎn’é
50. Tiền hoa hồng bảo hiểm: 保险回扣 bǎoxiǎn huíkòu
51. Tiền lãi: 红利 hónglì
52. Giá gốc: 净价 jìng jià
53. Lãi ròng: 净利 jìnglì
54. Giảm khoản trợ cấp: 折贴 zhé tiē
55. Điều chỉnh mức tiền: 理算…的金额 lǐ suàn…de jīn’é
56. Sự điều chỉnh mức tiền bảo hiểm: 保险金额理算 bǎoxiǎn jīn’é lǐ suàn
57. Giá thành mời chào: 招揽成本 zhāolǎn chéngběn
58. Bồi thường ưu đãi: 优惠补偿 yōuhuì bǔcháng
 
V. Nhân viên bảo hiểm: 保险人员 bǎoxiǎn rényuán
1. Người tham gia bảo hiểm: 投保人 tóubǎo rén
2. Người hưởng lợi: 受益人 shòuyì rén
3. Người đòi bồi thường: 索赔人 suǒpéi rén
4. Người nhận bảo hiểm: 承保人 chéngbǎo rén
5. Người được bảo hiểm: 被保险人 bèi bǎoxiǎn rén
6. Người đại diện: 代理人 dàilǐ rén
7. Trọng tài: 仲裁人 zhòngcái rén
8. Người tái bảo hiểm: 再保险人 zàibǎoxiǎn rén
9. Người bảo hiểm trực tiếp: 直接保险人 zhíjiē bǎoxiǎn rén
10. Người bồi thường: 赔偿者 péicháng zhě
11. Người nhận bồi thường: 接受赔偿者 jiēshòu péicháng zhě
12. Người tính bảo hiểm: 保险计算员 bǎoxiǎn jìsuàn yuán
13. Quản lý giám sát nghiệp vụ được ủy nhiệm: 代理业务监管 dàilǐ yèwù jiānguǎn
14. Chuyên viên thống kê bảo hiểm: 保险精算师 bǎoxiǎn jīngsuàn shī
15. Công ty bảo hiểm: 保险商 bǎoxiǎn shāng
16. Người mối lái bảo hiểm: 保险经济人 bǎoxiǎn jīngjì rén
17. Người được ủy thác: 被委付人 bèi wěi fù rén
18. Người lĩnh tiền trợ cấp năm: 年金领取人 niánjīn lǐngqǔ rén
19. Người thứ hai được hưởng lợi: 第二受益人 dì èr shòuyì rén
20. Người đảm bảo của công ty: 公司担保人 gōngsī dānbǎo rén
21. Người ký ở phía sau (tờ khai): 背签人 bèi qiān rén
22. Người giám hộ nhận ủy thác: 受托监护人 shòutuō jiānhùrén
23. Người đánh giá thiệt hại: 险损估价人 xiǎn sǔn gūjià rén
24. Người có quyền lợi: 权利人 quánlì rén
25. Người có nghĩa vụ: 义务人 yìwù rén
26. Tư cách người nhận ủy thác: 受托人身份 shòutuō rén shēnfèn
 
VI. Những từ ngữ thường dùng trong lĩnh vực bảo hiểm : 保险一般用语 bǎoxiǎn yībān yòngyǔ
1. Tạm hoãn bảo hiểm: 再分保 zài fēn bǎo
2. Rút ra khỏi bảo hiểm: 退保 tuì bǎo
3. Giá cả hoàn hảo: 完好价值 wánhǎo jiàzhí
4. Phòng kiểm tra hợp đồng bảo hiểm: 保单审查处 bǎodān shěnchá chǔ
5. Ngành bảo hiểm trên biển: 海上保险业 hǎishàng bǎoxiǎn yè
6. Bảo hiểm cho…: 给…保险 gěi…bǎoxiǎn
7. Phòng nghiệp vụ bảo hiểm: 保险业务处 bǎoxiǎn yèwù chù
8. Đơn xin bảo hiểm: 投保书 tóubǎo shū
9. Giá trị tham gia bảo hiểm: 投保价值 tóubǎo jiàzhí
10. Mua bảo hiểm: 出钱保险 chū qián bǎoxiǎn
11. Bán bảo hiểm: 兜售保险 dōushòu bǎoxiǎn
12. Ủy thác (từ bỏ, giao cho người khác): 委付 wěi fù
13. Quyết toán sổ sách vãng lai: 往来清帐 wǎnglái qīng zhàng
14. Tích lũy, gộp lại: 累积 lěijī
15. Tòa án xét xử sự cố tàu biển: 海事法庭 hǎishì fǎtíng
16. Luật về sự cố tàu hàng hải: 海事法 hǎishì fǎ
17. Hạn chế về tuổi: 年龄限制 niánlíng xiànzhì
18. Báo cáo kinh doanh hằng năm: 年营业报告 nián yíngyè bàogào
19. Tài sản: 资产 zīchǎn
20. Chuyển nhượng: 转让 zhuǎnràng
21. Trách nhiệm thừa kế: 承继责任 chéngjì zérèn
22. Thừa kế trái khoán: 承继债券 chéngjì zhàiquàn
23. Kiểm tra sổ sách: 查帐 chá zhàng
24. Tự động nhận bảo hiểm: 自动承保 zìdòng chéngbǎo
25. Tổn thất do chuyên chở đường biển: 海损 hǎisǔn
26. Tính toán tổn thất chuyên chở trên biển: 海损理算 hǎisǔn lǐ suàn
27. Ký thác tiền của, vật tư: 财物寄托 cáiwù jìtuō
28. Hiệp định mua bán: 买卖协定 mǎimài xiédìng
29. Biên lai nhận bảo hiểm: 承保收据 chéngbǎo shōujù
30. Đã thanh toán: 注销 zhùxiāo
31. Giấy chứng nhận bảo hiểm: 保险证明书 bǎoxiǎn zhèngmíng shū
32. Con niêm bảo hiểm: 保险印花 bǎoxiǎn yìnhuā
33. Giấy ủy quyền: 授权书 shòu quán shū
34. Cam kết: 承诺 chéngnuò
35. Lừa gạt suy định: 推定欺诈 tuīdìng qīzhà
36. Giấy bảo đảm: 担保书 dānbǎo shū
37. Tiếp ký (ký vào tài liệu đã được người khác ký rồi): 副署 fù shǔ
38. Chứng cứ được tích lũy: 累积证据 lěijī zhèngjù
39. Trách nhiệm được gộp lại: 累积责任 lěijī zérèn
40. Thuật lại: 陈述 chénshù
41. Khấu hao đối với…: 对…折旧 duì… Zhéjiù
42. Tỉ lệ khấu hao: 折旧率 zhéjiù lǜ
43. Trong thời gian phát hiện: 发现期间 fāxiàn qíjiān
44. Phân biệt đối xử: 差别对待 chābié duìdài
45. Tính có thể phân chia: 可分性 kě fēn xìng
46. Sự ưu đãi mang tính lựa chọn: 选择性优惠 xuǎnzé xìng yōuhuì
47. Chữ ký trên ngân phiếu định mức: 票据签字 piàojù qiānzì
48. Thời gian trừ ra: 除外期间 chúwài qíjiān
49. Giá trị kỳ vọng: 期望值 qīwàngzhí
50. Đánh giá tổn thất: 估计损失 gūjì sǔnshī
51. Mức dự tính về tuổi thọ: 寿命预期数额 shòumìng yùqí shù’é
52. Tỉ lệ tử vong dự tính: 预期死亡率 yùqí sǐwáng lǜ
53. Mở rộng bảo hiểm: 扩大承保 kuòdà chéngbǎo
54. Quan hệ ủy thác: 信托关系 xìntuō guānxì
55. Tài sản nhận ủy thác: 受托财产 shòutuō cáichǎn
56. Thời gian ưu đãi: 优惠期间 yōuhuì qíjiān
57. Bồi thường bằng hàng: 物物补偿 wù wù bǔcháng
58. Báo sai: 误报 wù bào
59. Lợi ích bảo hiểm: 保险利益 bǎoxiǎn lìyì
60. Hạn mức trách nhiệm: 责任限额 zérèn xiàn’é
61. Quyền giam giữ: 扣押权 kòuyā quán
62. Dịch vụ dự phòng tổn thất: 预防损失服务 yùfáng sǔnshī fúwù
63. Tỉ lệ tổn thất: 损失率 sǔnshī lǜ
64. Công ty bảo hiểm lẫn nhau: 相互保险公司 xiānghù bǎoxiǎn gōngsī
65. Cho phép thay đổi sử dụng: 变更使用认可 biàngēng shǐyòng rènkě
66. Lựa chọn phương thức chi trả: 给付方式选择 gěifù fāngshì xuǎnzé
67. Nghiệp vụ ưu đãi lẫn nhau: 互惠业务 hùhuì yèwù
68. Quyền gán nợ: 代位权 dàiwèi quán
69. Đảm bảo địa vị: 担保地位 dānbǎo dìwèi
70. Thời hạn đòi bồi thường: 索赔期限 suǒpéi qíxiàn
71. Thu nhập phi lao động: 非劳动收入 fēi láodòng shōurù
72. Không có hiệu lực: 无效 wúxiào
73. Bỏ quyền: 弃权 qìquán
74. Chứng tỏ bảo đảm: 担保契据 dānbǎo qìjù
75. Tổn thất toàn bộ: 全损 quán sǔn
76. Mức độ tổn thất: 损失程度 sǔnshī chéngdù
77. Đánh giá về tổn thất: 损失估计 sǔnshī gūjì
78. Tổn thất trực tiếp: 直接损失 zhíjiē sǔnshī
79. Đánh giá: 估价 gūjià
80. Điều tra: 调查 diàochá
81. Thông đồng lừa gạt: 串通欺骗 chuàntōng qīpiàn
82. Che giấu: 隐瞒 yǐnmán
83. Thao túng: 操纵 cāozòng
84. Tạm dừng: 暂停 zàntíng
85. Nghề nguy hiểm: 危险职业 wéixiǎn zhíyè
86. Tàn phế suốt đời: 永久残废 yǒngjiǔ cánfèi
87. Trợ cấp thất nghiệp: 无受雇能力补助 wú shòu gù nénglì bǔzhù
 
VII. Khu vực gặp nạn: 灾区  zāiqū
1. Thiên tai: 天灾 tiānzāi
2. Hỏa hoạn: 火灾 huǒzāi
3. Phóng hỏa: 纵火 zònghuǒ
4. Kẻ gây ra hỏa hoạn: 纵火犯 zònghuǒ fàn
5. Tội gây ra hỏa hoạn: 纵火罪 zònghuǒ zuì
6. Làm cho ngôi nhà bốc cháy: 使房子着火 shǐ fángzi zháohuǒ
7. Hóa chất dễ cháy: 易燃化学品 yì rán huàxué pǐn
8. Vật liệu dễ cháy: 易燃材料 yì rán cáiliào
9. Khí gas: 煤气 méiqì
10. Khí đốt: 天然气 tiānránqì
11. Xăng: 汽油 qìyóu
12. Dầu diesel: 柴油 cháiyóu
13. Dầu hỏa: 煤油 méiyóu
14. Chất benzine: 松油 sōng yóu
15. Nhựa thông: 木炭 mùtàn
16. Than củi: 烈火 lièhuǒ
17. Ngọn lửa mạnh: 烈火 lièhuǒ
18. Khói: 烟 yān
19. Khói khí gây khó chịu: 难闻烟气 nán wén yān qì
20. Tro: 灰 huī
21. Than tro: 灰烬 huījìn
22. Tro tàn: 余烬 yújìn
23. Than cháy chưa hết: 未燃尽的煤 wèi rán jìn de méi
24. Tia lửa: 火花 huǒhuā
25. Tiếng chuông báo cháy: 火警 huǒjǐng
26. Dập lửa: 扑灭 pūmiè
27. Xối nước dập tắt: 泼水熄灭 pōshuǐ xímiè
28. Cấp cứu: 抢救 qiǎngjiù
29. Những dấu vết còn lại sau vụ cháy: 火烧余迹 huǒshāo yú jī
30. Tỉ lệ bị thiêu cháy: 焚烧率 fénshāo lǜ
31. Người sống sót: 幸存者 xìngcún zhě
32. Thẻ bảo hiểm hỏa hoạn: 火灾保险牌 huǒzāi bǎoxiǎn pái
33. Khám nghiệm thi thể: 验尸 Yànshī
34. Tiến hành phẫu thuật xác chết: 对…的尸体进行解剖 duì…de shītǐ jìnxíng jiěpōu
 
Địa chỉSố 12, Ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Emailtiengtrunganhduong@gmail.com
Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương